Uputstvo za recenzente

Poštovane kolege,

U skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti (Odluka Saveta Fakulteta broj 965/1-01 od 11.10.2017. godine), recenzente pristiglih knjiga određuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. Predviđeno je da recenzenti predaju recenziju u štampanoj formi (potpisanu) i u elektronskoj formi u PDF formatu. Recenzija se predaje u jednoj od tri moguće forme:

Štampani primerci recenzije se dostavljaju Sužbi za opšte i pravne poslove (neposredno, ili poštom na adresu Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, 18000 Niš).  PDF fajl recenzije dostavlja se mejlom na adresu danica@pmf.ni.ac.rs, ili lično u prostoriju br. 106. Potom će Izdavački odbor sprovesti proceduru predviđenu Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti.

Vaša recenzija je neophodna prilikom odlučivanja o prihvatanju rukopisa za štampu. Takođe, svi predlozi korekcija rukopisa koje uputite autorima, predstavljaju značajan doprinos u povećanju kvaliteta publikacija Fakulteta. Stoga Prirodno-matematički fakultet zahvaljuje svim recenzentima na velikom doprinosu i pomoći.