Istorijat fakulteta

Prirodno-matematički fakultet je akreditovana obrazovno-naučna ustanova koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučno-istraživački i stručni rad u svim oblastima obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka.

Osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije 20. septembra 1999. godine ("Službeni glasnik RS", br. 40/1999) kojom se za početak rada i postojanja Fakulteta određuje 01. oktobar 1999. godine.Istom Odlukom je određeno da Fakultet u svom sastavu ima pet odseka i to: Matematika, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija sa ekologijom.

U školskoj 1999/2000 Fakultet je radio na tri odseka: Matematika, Fizika i Hemija, na koja je izvršen upis po konkursu za tu školsku godinu u okviru Filozofskog fakulteta. Rad na ova tri odseka se odvija od samog osnivanja Filozofskog fakulteta, tačnije od 1971. godine, što znači da u narednoj školskoj godini deo sadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta ulazi u trideset drugu godinu rada i postojanja. To je razlog zbog koga je za Dan Prirodno-matematičkog fakulteta proglašen 9. novembar, dakle onaj koji je i prethodnih 32 godine bio dan ovih odseka na Filozofskom fakultetu.

Prethodnom izmenom Statuta Fakulteta i donošenjem Odluke Saveta Fakulteta 26.12.2011.godine formirani su Departman za matematiku i Departman za računarske nauke.

Danas Fakultet u svom sastavu ima šest departmana:
- Departman za matematiku,
- Departman za računarske nauke,
- Departman za fiziku,
- Departman za hemiju,
- Departman za biologiju i ekologiju,
- Departman za geografiju.

OBRAZOVNA DELATNOST

Na studijama prvog stepena (osnovne akademske trogodišnje studije) Fakultet nudi 6 studijskih programa za sticanje sledećih stručnih zvanja:
- Matematičar,
- Informatičar,
- Fizičar,
- Hemičar,
- Geograf,
- Biolog.

Na studijama drugog stepena (master akademske dvogodišnje studije) Fakultet nudi 12 studijskih programa:
- Matematika,
- Primenjena matematika,
- Informatika,
- Opšta fizika,
- Primenjena fizika,
- Fizika-informatika,
- Opšta hemija,
- Primenjena hemija,
- Biologija,
- Ekologija i zaštita prirode,
- Geografija,
- Turizam.

Na studijama trećeg stepena Fakultet nudi 4 studijska programa doktorskih studija za sticanje sledećih naučnih naziva:
- doktor nauka – matematičke nauke,
- doktor nauka – računarske nauke,
- doktor nauka – fizičke nauke,
- doktor nauka – hemijske nauke.

Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučno-istraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Naučni rad, pored nastavnog procesa, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta. On se realizuje kroz organizovano delovanje pojedinih departmana na izradi velikog broja naučnih projekata. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju na seminarima, naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i sami su organizatori značajnih naučnih skupova.

IZDAVAČKA DELATNOST

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopise “Filomat” i “Functional analysis, approximation and computation (FAAC)”,koji objavljuju radove iz oblasti matematike, kao i časopis Biologica Nyssana koji objavljuje radove iz oblasti biologije. Osoblje fakulteta učestvuje u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika i zbirki zadataka.
Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 38556 naslova knjiga i časopisa.

Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Do sada je ostvarivana uspešna saradnja sa univerzitetima u Rigi, Velikom Trnovu i Segedinu.

Prirodno-matematički fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institucijama i drugim naučno-istraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Diplome Prirodno-matematičkog fakulteta su priznate u svim stranim zemljama i studenti koji završe studije na ovom fakultetu mogu se zaposliti ili nastaviti studije bilo gde u svetu.