KONKURISANJE ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZACIJE NAUČNOG SKUPA

Ovde se možete upoznati sa kriterijumima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj za učešće u sufinansiranju organizacije naučnog skupa u zemlji i doći do obrasca za konkurisanje.

KRITERIJUMI ZA SUFINANSIRANJE NAUČNIH SKUPOVA U ZEMLJI

Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj učestvuje u sufinansiranju naučnih skupova nacionalnog i medjunarodnog karaktera, koji se održavaju u zemlji, ukoliko je organizator skupa registrovana naučnoistraživacka organizacija - institut, fakultet, istraživačko-razvojna jedinica, ili naučno društvo uvedeno u registar ministarstva.

Uslovi su:
  1. Da zahtev podnosi organizacija koja je organizator naučog skupa (ili grupa organizacija - prednost imaju skupovi koje zajedno organizuje više organizacija),
  2. Da je naučno veće, odnosno odgovarajući organ naučno-istraživačke organizacije (asocijacije) doneo odluku o održavanju skupa,
  3. Da je skup posvećen prezentaciji i evaluaciji rezultata projekata Ministarstva,
  4. Da u radu skupa učestvuju nauènici iz više naučnih organizacija,
  5. Da ima programski odbor sastavljen od istaknutih naučnih radnika u oblasti na koju se odnosi tema skupa,
  6. Da je prethodno pripremljen osnovni materijal - zbornik za rad naučnog skupa, odnosno da će biti pripremljen neposredno nakon održavanja skupa,
  7. Da je organizator skupa obezbedio štampanje radova sa skupa u posebnom zborniku ili u odgovarajućem časopisu (poseban broj ili u okviru redovnih brojeva).

Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj će, pod navedenim uslovima, učestvovati u sufinansiranju naučnih skupova u delu materijalnih troškova pripreme i organizovanja skupa (štampanje poziva i programa, umnožavanje referata, koreferata, saopštenja i drugih naučnih priloga za skup), kao i za objavljivanje radova sa naučnog skupa u odgovarajućem časopisu ili zborniku radova.
Ministarstvo, po pravilu, učestvuje u sufinansiranju dela materijalnih troškova. Ostala potrebna sredstva obezbedjuje organizator skupa iz drugih izvora finansiranja. Nakon održanog skupa, u skladu sa ugovorom koji će se potpisati, organizator skupa podnosi izveštaj o održanom skupu (na posebnom obrascu Ministarstva) i finansijski izveštaj odnosno specifikaciju utroška primljenih sredstava.

Organizator skupa je u obavezi, takođe, da dostavi Ministarstvu dva zbornika radova sa naučnog skupa, kao i jedan zbornik Narodnoj biblioteci Srbije - Centru za nauène informacije i referalnu delatnost.

Nauèni skup koji se održava van teritorije Republike Srbije neće se finansirati.
Prednost za sufinansiranje naučnog skupa imaju oni skupovi èija je tema u funkciji izvršavanja projektnih aktivnosti iz tekućeg Programa naučnog i tehnološkog razvoja Republike.
Naučni skupovi sa istom tematikom finansiranje se jedanput u dve godine.
Naučnoistraživačka organizacija, odnosno asocijacija - korisnik sredstava, može da koristi sredstva Ministarstva najviše za dva naučna skupa godišnje. Ukoliko naučnoistraživačka organizacija organizuje više od dva nauèna skupa godišnje, dužna je da utvrdi prioritet i dostavi Ministarstvu.
Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj i organizator skupa potpisaće poseban ugovor o sufinansiranju naučnog skupa, pravima i obavezama koje proističu iz toga.
Zahtevi se podnose na posebnom obrascu (obrazac se podnosi u dva primerka).
Ministarstvo ce razmatrati i rešavati samo one zahteve koji su dostavljeni sa potpunom dokumentacijom i blagovremeno, odnosno najmanje dva meseca pre održavanja skupa.