KONKURISANJE ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNOM SKUPU U INOSTRANSTVU

Ovde se možete upoznati sa kriterijumima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj za sufinansiranje učešća na naučnom skupu u inostranstvu i doći do obrazaca za konkurisanje i pisanje izveštaja o učešću na naučnom skupu.

KRITERIJUMI ZA SUFINANSIRANjE UČEŠĆA NAUČNIH RADNIKA NA SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU

Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj (MNTR) će učestvovati u sufinansiranju učešca naučnih radnika na naučnim skupovima u inostranstvu pod sledećim uslovima:

 1. Da zahtev podnosi naučnoistraživačka organizacija koja je u registru MNTR (fakulteti, instituti, naučna društva) u kojoj je kandidat zaposlen, na osnovu liste prioriteta koju odreduje NIO za sve kandidate u okviru godišnjeg programa.
 2. Da je učešce na međunarodnom naučnom skupu, po pravilu, u funkciji projekta iz tekućeg Programa istraživačko-naučnog i tehnološkog razvoja Republike.
 3. Da prijavljeni kandidat ima naučno zvanje, i da ima prihvaćen rad za usmeno izlaganje, ili izlaganje po pozivu uz potvrdu organizatora skupa (koju je moguće i naknadno dostaviti).
 4. Da ima u prethodnoj kalendarskoj godini jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine.
 5. Da ima rad prethodno verifikovan od strane Naučno-nastavnog veća, odnosno odgovarajućeg tela.
 6. Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili presedavaju stručnim sekcijama.
 7. Učesnik na skupu odnosno njegova institucija, podnosi izveštaj Ministarstvu u roku od 15 dana po povratku sa skupa u skladu sa rešenjem koje donosi ovo Ministarstvo.
 8. Ukoliko NIO predlaže više od jednog kanpidata, prioritet predlaže sama institucija i takav predlog dostavlja MNTR, s tim da podršku Ministarstva može dobiti samo jedan kandidat za jedan skup.

Sredstva se obezbeđuju u visini:

 1. Najviše do 4 dnevnice prema važećim propisima po nalogu MNTR (preko računovodstva Ministarstva, po prethodno dobijenom rešenju) i deo putnih troškova u iznosu od 300 DEM za evropske zemlje i 600 DEM za vanevropske zemlje. Ostali troškovi obezbeđuju se iz sredstava materijalnih troškova projekta NIO ili iz drugih izvora koje podnosilac zahteva može da obezbedi.
 2. Po ovom osnovu, sredstva MNTR naučni radnik može da koristi jednom u 2 godine.
 3. Ministarstvo će razmatrati samo one zahteve sa potpunom dokumentacijom i blagovremeno dostavljene (najmanje 2 meseca pre održavanja skupa). Usled otežanih uslova finansiranja i ograničenih sredstava za ove namene, razmatraće se samo prijave prispele u naznačenom roku.