KONKURISANJE ZA UČEŠĆE U MATERIJALNIM TROŠKOVIMA ZAVRŠNE OBRADE MAGISTARSKIH TEZA I DOKTORSKIH DISERTACIJA

Ovde se možete upoznati sa kriterijumima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj za učešće u materijalnim troškovima završne obrade magistarskih teza i doktorskih disertacija i doći do teksta potvrde o radnom odnosu i angažovanju na projektu u koji se unose podaci o licu koje konkuriše, a potom se potvrda podnosi prodekanu za naučno-istraživački rad koji će je potpisati.

KRITERIJUMI ZA UČEŠCE U MATERIJALNIM TROŠKOVIMA NAUČNOISTRAŽIVACKOG RADA ZA ZAVRŠNU OBRADU MAGISTARSKIH TEZA I DOKTORSKIH DISERTACIJA

 1. Korisnici sredstava za završnu obradu magistarskih teza, odnosno doktorskih disertacija mogu biti lica koja su u radnom odnosu i rade na istraživackim poslovima u naučnoistraživackim organizacijama, shodno Zakonu o naučnoistraživackoj delatnosti, stari do 35/40 godina, i stipendisti Ministarstva.
 2. Zahtev podnosi naučnoistraživacka organizacija u kojoj radi kandidat, uz sledeću dokumentaciju:
  1. Mišljenje mentora/naučnog veća o magistarskoj tezi/doktorskoj disertaciji [izveštaj o naučnoj zasnovanosti predložene teme ili izveštaj o urađenoj magistarskoj tezi/doktorskoj disertaciji];
  2. Dokaz da nisu stariji od 35 godina (magistranti), odnosno 40 godina (doktoranti) [fotokopija lične karte];
  3. Stručna odnosno naučna biografija sa bibliografijom radova (objavljeni naučni radovi, učešce u projektima, na skupovima u zemlji i inostranstvu itd.);
  4. Specifikacija troškova sa tačno naznačenim iznosom potrebnih sredstava;
  5. e) Dokaz da je kandidat zaposlen (kopija rešenja o radnom odnosu) i angažovan na projektu iz tekućeg Programa istraživanja naučnog i tehnološkog razvoja Republike [napred pomenuta potvrda];
 3. Korisnici sredstava koji nisu zaposleni mogu da koriste sredstva za ove namene pod uslovom da su stipendisti Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.
 4. Korisnik sredstava je u obavezi da podnese izveštaj o utrošenim sredstvima, kao i o odbranjenoj magistarskoj tezi/doktorskoj disertaciji u roku od 15 dana po odbrani.