OBRASCI ZA MAGISTARSKU TEZU

Kandidati koji pripremaju magistarsku tezu su obavezni da pre korišenja teze popune odgovarajuæe rubrike u obrascima "Ključna dokumentacijska informacija" na srpskom i engleskom jeziku. Nakon ovoga, teza se korièi sa obrascima priloženim na njenom kraju i u odgovarajuæem broju primeraka se podnosi nadležnoj službi.
Bliža obaveštenja o popunjavanju obrazaca mogu se dobiti u biblioteci Fakulteta (podaci o UDK brojevima) ili kod mentora. Takoðe, uputstvo za popunjavanje obrazaca nalazi se i u samim obrascima.