511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR
„Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programes“

Univerzitet u Nišu sa još tri državna univerziteta (Beograd, Novi Sad i Kragujevac) i Visokom poslovno-tehničkom školom strukovnih studija iz Užica, četiri neakademska partnera iz Srbije (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Nevladina organizacija – Zeleni Srbije, Stalna konferencija gradova i opština i Srpsko hemijsko društvo), kao i pet evropskih univerziteta (Grinič, Ahen, Brno, Nova Gorica i Galati) učestvuje u projektu čiji je cilj:
(i) modernizacija master studijskih programa Departmana za hemiju PMF-a u Nišu i
(ii) dizajniranje novog master studijskog programa iz oblasti Hemije životne sredine.


Referentni obrazovni standardi u oblasti hemije su definisani na Projektu u cilju povezivanja studenata u evropski obrazovni prostor kroz bolju vidljivost i prepoznatljivost univerzitetskog obrazovanja, prepoznatljivost diploma i međunarodnu akreditaciju. Standardima se pomoću odgovarajućih iskaza definišu očekivani nivo znanja, razumevanja, sposobnosti i veština koje student treba da pokaže na određenom nivou obrazovanja. Ovaj pristup u fokus stavlja studenta, njegove veštine i kompetencije, tj. ciljeve i ishode učenja. U toku je definisanje i izrada nastavnog materijala koji bi bio u skladu sa smernicama Bolonjskog procesa. Posebna pažnja je posvećena definisanju ishoda učenja. Za razliku od tradicionalnog načina osmišljavanja kurseva koji je počinjao od sadržaja kursa, odnosno tema koje predavač treba da pređe tokom jedne nastavne celine, tokom ovog Projekta je razvijen pristup orjentisan ka studentu, zasnovan na ishodima, odnosno onom šta se od studenta očekuje da zna i ume da radi na kraju perioda učenja. Očekuje se da ove modernizovane master programe upišu studenti u akademskoj 2012/2013. godini.

Ni aspekt kontinualnog stručnog usavršavanja, danas stalno prisutne komponente savremenog visokoškolskog obrazovanja, nije zanemaren u Projektu. Na Departmanu za hemiju je u toku realizacija tri kursa kontinualnog profesionalnog razvoja iz oblasti Hemije životne sredine.

Nabavkom IT i laboratorijske opreme poboljšani su uslovi rada studenata i profesora, a nabavka knjiga omogućiće obnovu bibliotečkog fonda. Pored materijalnih resursa Projekat usmerava svoje aktivnosti i na podizanje kvaliteta nastave treningom nastavnog osoblja za primenu savremenih tehnologija u izvođenju predavanja i vežbi, kao i dizajniranje savremenih kurseva. To će omogućiti modernizaciju nastavnog procesa i njegovo stalno unapređenje kroz primenu dobrih nastavnih praksi koje se primenjuju na Univerzitetima u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Češkoj, Sloveniji i Rumuniji.

Tokom Projekta biće uspostavljena mreža poslodavaca, akademske zajednice i profesionalaca koji su zainteresovani za što bolji kvalitet kadrova koji izlaze sa fakulteta i sa kojima želimo da ostvarimo saradnju u budućnosti.

MCHEM sajt