Na fakultetu su radna mesta sistematizovana u sledeće kategorije poslova.

 1. POSLOVI NASTAVNO-NAUČNE DELATNOSTI
  • obavljaju ih nastavnici i saradnici Fakulteta

 2. POSLOVI RUKOVOĐENJA FAKULTETOM
  • Dekan fakulteta
  • Prodekan za materijalno i finansijsko poslovanje
  • Prodekan za nastavu
  • Prodekan za naučno-istraživački rad
  • Upravnik departmana (6)
  • Šef katedre (20)
  • Upravnik centra za napredna istraživanja u prirodno-matematičkim naukama

 3. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI POSLOVI
  • Tehnički saradnik za realizaciju projekata
  • Istraživač na projektu (60)
  • Istraživač-pripravnik (60)
  • Istraživač-saradnik (60)
  • Naučni saradnik (20)
  • Viši naučni saradnik (20)
  • Naučni savetnik (20)

 4. POSLOVI NASTAVNO-NAUČNOG PROCESA

 5. POSLOVI SEKRETARIJATA FAKULTETA