PLANOVI MAGISTARSKIH STUDIJA
 
Magistarske studije na Odseku za fizika, za sticanje akademskog naziva magistra nauka, ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa. Magistarske studije ostvaruju se po smerovima:

1. SMER: TEORIJSKA FIZIKA
2. SMER: FIZIKA KONDEZOVANOG STANJA MATERIJE
3. SMER: FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA
4. NASTAVNI SMER
5. TEORIJSKA FIZIKA ATOMA I MOLEKULA

Magistarske studije po smerovima iz predhodnog stava ostvaruju se po nastavnim planovima kako sledi:

1. SMER: TEORIJSKA FIZIKAPodsmer A: Teorijska fizika plazme

 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Neravnotežna statistička fizika

20

20

 

 

19

2.

Fizika plazme

20

20

 

 

19

3.

Hidrodinamička teorija plazme

15

15

 

 

13

4.

Kinetička teorija plazme

 

 

15

15

13

5.

Izborni predmet 1

 

 

15

15

13

6.

Izborni predmet 2

 

 

15

15

13

7.

Magistarski rad

 

 

 

 

30

 

Ukupno:

55

55

45

45

120


Izborni predmeti:

 • Transportni procesi u plazmi
 • Sudarni procesi u plazmi
 • Eletromagnetno zračenje plazme
 • Kosmička plazma
 • Nelinearna elektrodinamika plazme
 • Odabrana poglavlja nelinearne fizike

Podsmer B: Kvantna i matematička fizika

 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Viši kurs kvantne mehanike

30

30

 

 

15

2.

Viši kurs matematičke fizike

30

30

 

 

15

3.

Kvantna teorija polja

30

30

 

 

15

4.

Izborni predmet I

 

 

45

 

15

5.

Izborni predmet II

 

 

45

 

15

6.

Izborni predmet III

 

 

 

45

15

7.

Magistarski rad

 

 

 

 

30

 

Ukupno:

90

90

90

45

120


Izborni predmeti:

 • Fizika elementarnih čestica
 • Teorija gravitacije
 • Uvod u kosmologiju
 • Kvantni kompjuteri
 • Matematički metodi mehanike (alternativa -Diferencijalna geometrija)
 • Uvod u teoriju struna
 • Viši kurs kvantne teorije polja
 • Teorija operatora

2. SMER: FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA MATERIJE 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Fizika kondenzovanog stanja materije

15

15

 

 

20

2.

Eksperimentalne metode u fizici kondenzovanog stanja materije

15

15

 

 

20

3.

Izborni predmet I

 

 

15

15

20

4.

Izborni predmet II

 

 

15

15

15

5.

Izborni predmet III

 

 

15

15

15

6.

Magistarski rad

 

 

 

 

30

 

Ukupno:

30

30

45

45

120


Izborni predmeti:

 • Fizika materijala
 • Fizika tankih slojeva
 • Teorija magnetne rezonancije
 • Fizika transportnih procesa
 • Spektofizika
 • Fizika lasera
 • Solarna energetika
 • Specijalistički kurs matematike


3. SMER: FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Specijalni kurs matematike

30

30

 

 

15

2.

Fizika jonizovanih gasova

30

30

 

 

15

3.

Sudarni i transportni procesi

30

30

 

 

15

4.

Izborni predmet I

 

 

30

30

15

5.

Izborni predmet II

 

 

30

30

15

6.

Izborni predmet III

 

 

30

30

15

7.

Magistarski rad

 

 

 

 

30

 

Ukupno:

90

90

90

90

120


Izborni predmeti:

 • Kinetička teorija jonizovanih gasova
 • Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova
 • Modelovanje gasnih pražnjenja
 • Električni proboj gasova
 • Osnovi fizike vakuuma
 • Primene jonizovanih gasova


4. NASTAVNI SMER 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Poglavlja opšte fizike

30

30

 

 

15

2.

Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike

30

30

 

 

15

3.

Nastavna sredstva u fizici

30

30

 

 

15

4.

Istorija i filozofija fizike

30

30

 

 

15

5.

Poglavlja savremene fizike

 

 

45

 

10

6.

Izborni predmet I

 

 

45

 

10

7.

Izborni predmet II

 

 

45

 

10

8.

Magistarski rad

 

 

 

45

30

 

Ukupno:

120

120

135

45

120


Izborni predmeti:

 • Metodologija pedagoških istraživanja
 • Primena računara u nastavi fizike
 • Odabrana poglavlja astrofizike
 • Eksperimentalne metode savremene fizike
 • Alternativni izvori energije
 • Odabrana poglavlja fizike plazme
 • Atomski sudarni procesi


5. TEORIJSKA FIZIKA ATOMA I MOLEKULA 

Predmet

I

II

III

IV

ESPB

1.

Viši kurs kvantne mehanike

20

20

 

 

20

2.

Principi kvantne teorije sudara

20

20

 

 

20

3.

Atomske i molekularne strukture

20

20

 

 

20

4.

Sudari teških čestica

 

 

15

15

15

5.

Sudari eletrona sa atomima

 

 

15

15

15

6.

Magistarski rad

 

 

 

 

30

 

Ukupno:

60

60

30

30

120


TOK STUDIJA

U toku studija se praktikuju svi oblici nastave, predavanja, samostalni rad, prakticni rad, kolokvijumi i seminari.

Ispiti su usmeni.

Nakon polozenih ispita iz prve godine studija, student radi seminarski rad iz jednog od predmeta sa prve godine studija.

Posle odbranjenog seminarskog rada student, u dogovoru sa rukovodiocem poslediplomskih studija, bira mentora magistarskog rada.

Student, u dogovoru sa rukovodiocem poslediplomskih studija i mentorom, bira dva izboma predmeta sa predlozene liste.

Nakon svih položenih ispita student ulazi u proceduru odbrane magistarskog rada u skladu sa odredbama statuta Fakulteta.