STUDIJSKI PROGRAM IZ INFORMATIKE
OSNOVNE  AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa:Informatika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

  Predmet

I

II

III

IV

V

VI

ESPB
bodovi

1. Uvod u programiranje 3+3           8
2. Diskretne strukture I 2+2           7
3. Uvod u računarstvo i digitalna logička kola 2+2           7
4. Matematička analiza I 3+3           8
5. Uvod u objektno-orijentisano programiranje   3+3         8
6. Diskretne strukture II   2+2         7
7. Uvod u Web programiranje   2+2         7
8. Matematička analiza II   3+3         8
9. Strukture podataka i algoritmi     3+3       8
10. Linearna algebra     3+3       8
11. Arhitektura i organizacija računara     2+2       7
12. Interaktivno programiranje     2+2       7
13. Dizajn i analiza algoritama       3+3     8
14. Uvod u verovatnoću       3+3     8
15. Uvod u operativne sisteme       2+2     7
16. Izborni predmet 1       2+2     7
17. Uvod u baze podataka         3+3   8
18. Izborni predmet 2         2+2   7
19. Izborni predmet 3         3+3   8
20. Izborni predmet 4         2+2   7
21. Uvod u softversko inžinjerstvo           2+2 7
22. Računarske mreže           2+2 7
23. Izborni predmet 5           3+0 5
24. Izborni predmet 6           3+0 5
25. Softverski praktikum           0+6 6
Nedeljni fond časova 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 Σ= 180

Izborni predmeti :

Izborni predmet

Semestar

Nedeljni fond časova

ESPB
bodovi

1. Elektronsko izdavaštvo

4

2+2

7

2. Analitička geometrija

4

2+2

7

3. Teorija brojeva i polinoma

5

2+2

7

4. Uvod u numeričku analizu

5

2+2

7

5. Metodika nastave informatike

5

3+3

8

6. Simbolička izračunavanja

5

3+3

8

7. Upravljanje projektima u IT

5

2+2

7

8.

Matematička statistika

5

2+2

7

9. Psihologija

6

3+0

5

10. Engleski jezik I

6

3+0

5

11. Pedagogija

6

3+0

5

12. Engleski jezik II

6

3+0

5