NASTAVNI PLAN ZA STRUČNI NAZIV:
DIPLOMIRANI MATEMATIČAR ZA MATEMATIKU EKONOMIJE


Program studija ovog profila pruža široka znanja u oblasti matematike i informatike sa akcentom na sadržaje koji se neposredno primenjuju u oblasti ekonomskih nauka. Ovaj obrazovni profil prvenstveno je namenjen onim studentima koji pokazuju interesovanja za složene matematičke modele u svetu finansija kojima nisu skloni ekomomisti po osnovnom opredeljenju. Diplomirani studenti ovog profila treba da budu osnovna podrška bankarskim sistemima i osiguravajućim društvima koja pretenduju da svoje poslovanje projektuju dugoročno.

R.br. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII   ESPB
1. Matematička logika 3+3               pu 7.5
2. Matematička analiza 1 4+4 4+4             pu 20
3. Linearna algebra i analitička geometrija 2+2 2+3             pu 12.5
4. Algebra 1 2+2 2+2             pu 10
5. Osnovi računarstva i programiranja 2+2+2 2+2+2             pu 15
6. Strani jezik (engleski) 0+2 0+2 0+2 0+2         u 10
7. Matematička analiza II     4+4 4+4         pu 22.5
8. Programski jezici     3+2+2 2+2+2         pu 17.5
9. Numerička analiza I     2+2 2+2         pu 10
10. Makroekonomija     2+0 2+0         u 7.5
11. Strukture i baze podataka         2+2+2 2+2+2     pu 15
12. Geometrija         3+3     pu 7.5
13. Matematičko programiranje         2+2 2+2     pu 10
14. Finansije         2+2 2+2     pu 8
15. Verovatnoca i slucajni procesi         2+2 3+3     pu 11
16. Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi         2+2 2+2     pu 10
17. Funkcionalna analiza (RI,E,PR)         2+2 2+2     pu 10
18. Kombinatorna optimizacija         2+2 2+2     pu 10
19. Matematčka statistika           2+2 3+2+1   pu 11
20. Poslovna informatika             2+0+2 2+0+2 pru 10
21. Bezbednosni sistemi i kriptografija             2+0+2   u 5
22. Integrisani programski paketi             2+0+2 pru 5
23. Operaciona istraživanja             2+2 2+2 pu 10
24. Stohastičko modeliranje             2+2 3+3 pu 11
25. Statističko modeliranje             2+2 3+2+1 pu 11
26. Mikroekonomija             2+2 2+2 pu 8
27. Diplomski ispit             2+0 pru 15
    13+15+2 10+13+2 13+12+4 12+12+4 15+15 15+15 15+10+5 16+9+5   300

Legenda:

Fond časova: a+b+v:
a - časova predavanja
b - časova teorijskih / računskih vežbi
v - laboratorijskih / praktičnih vežbi

Ispiti:
u - ispit se polaže usmeno
p - ispit se polaže pismeno
pu - ispit se polaže pismeno i usmeno
pru - ispit se polaže praktično i usmeno
ppru - ispit se polaže pismeno, praktično i usmeno


Izborni predmeti

Izborni predmet I: Izabrana poglavlja iz Algebre i Logike, Izabrana poglavlja iz Geometrije i Topologije, Izabrana poglavlja iz Matematičkih analiza, Izabrana poglavlja iz Funkcionalne analize i Teorije operatora, Izabrana poglavlja iz Verovatnoće i Slučajnih procesa, Izabrana poglavlja iz Teorijske i Primenjene statistike, Izabrana poglavlja iz Teorije programiranja, Izabrana poglavlja iz Informacionih tehnologija, Izabrana poglavlja iz Fizike i Izabrana poglavlja iz Mehanike. Student bilo kog smera može polagati Izborni predmet I i to: sa gore navedenog spiska ili predmet iz redovne nastave sa drugog smera, osim ako on nije neki od predmeta iz redovne nastave po planu i programu smera na koji je student upisan. Izborni predmeti iz kojih će biti organizovana nastava, kao i program predmeta, donosi Veće Odseka za matematiku početkom svake školske godine. Izborni predmet I ulazi u spisak predmeta za sedmi semestar. Student bira u kom će semestru (od petog do osmog) slušati i polagati Izborni predmet I.

Izborni predmet II: Sociologija, Jezička kultura. Za svaki semestar će Veće odseka odrediti za koje će se Izborne predmete (I ili II) organizovati nastava.

Strani jezik

Studenti koji su slušali engleski jezik u srednjoj školi engleski jezik slušaju dva semestra (treći i četvrti). Studenti koji prvi put slušaju engleski jezik obavezni su da ga slušaju četiri semestra (od prvog do četvrtog). Posle odslušanog drugog semestra studenti polažu kolokvijum, a posle četvrtog semestra ispit.

Ispiti

Položeni Izborni predmeti (I i II) se ne broje kao uslov za upis četvrte godine. Studenti smera Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku i Diplomirani matematičar za matematiku ekonomije mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.

Diplomski ispit

Za diplomski ispit određuju se teme koje su od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje se student obrazuje i na tu temu student piše diplomski rad. Prijavu za odobrenje teme diplomskog rada student podnosi Veću odseka. U prijavi teme diplomskog rada student navodi oblast, predmet i nastavnika kod koga želi da radi diplomski rad. Veće studijske grupe donosi odluku o odobrenju teme za izradu diplomskog rada i određuje komisiju od tri člana za ocenu i odbranu urađenog diplomskog rada, pri čemu su članovi komisije iz rada nastavnika. Student predaje urađeni diplomski rad u pet primeraka referentu za studentska pitanja. Referent za studentska pitanja dostavlja diplomski rad članovima komisije za ocenu urađenog diplomskog rada. Komisija podnosi izveštaj o oceni urađenog diplomskog rada Veću oseka. Veće odseka usvaja izveštaj komisije i određuje datum odbrane diplomskog rada. Odbrana diplomskog rada mora da se oglasi na oglasnoj tabli Fakulteta najmanje pet dana pre datuma odbrane.