NASTAVNI PLAN ZA STRUČNI NAZIV:
DIPLOMIRANI MATEMATIČAR ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU


Buran razvoj računarske tehnike, informatike i programiranja nametnuo je potrebu za obrazovanjem matematičara koji će biti osposobljeni za teorijski i praktični rad u svim oblastima nauke, tehnike i života gde se koriste matematički modeli podržani računarom. Diplomirani studenti ovog profila imaju vrlo široke mogućnosti zapošljavanja u naučnoistraživačkim i razvojnim institucijama i uošte u svim vrstama institucija koje se bave projektovanjem i korišćenjem matematičkog softvera, projektovanjem novih računarskih sistema, sistemskog softvera i softvera baza podataka, korišćenjem informacionih sistema.

R.br. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII   ESPB
1. Matematička logika 3+3               pu 7.5
2. Matematička analiza 1 4+4 4+4             pu 20
3. Linearna algebra i analitička geometrija 2+2 2+3             pu 12.5
4. Algebra 1 2+2 2+2             pu 10
5. Osnovi računarstva i programiranja 2+2+2 2+2+2             pu 15
6. Engleski jezik 0+2 0+2 0+2 0+2         u 10
7. Matematička analiza II     4+4 4+4         pu 22.5
8. Programski jezici     3+2+2 2+2+2         pu 17.5
9. Diskretna matematika     2+2 2+2         pu 10
10. Numericka analiza 1     2+2 2+2         pu 10
11. Racunarski sistemi     2+2 2+2         pu 10
12. Geometrija         2+2     pu 5
13. Funkcionalna analiza         2+2 2+2     pu 10
14. Teorija aproksimacija         3+3 2+2     pu 12.5
15. Teorija jezika i automata         2+2 2+2     pu 10
16. Verovatnoća i slucajni procesi         2+2  2+2 pu 10
17. Strukture i baze podataka         2+2+2 2+2+2     pu 15
18. Diferencijalne jednačine         2+2 2+2     pu 10
19. Kompleksna analiza (RI,PR)          2+2   pu 5
20. Numerička analiza 2             2+2 pu 5
21. Geometrijsko modelovanje          2+2  2+2 pu 10
22. Paralelna obrada          2+2  2+2+1 pu 10
23. Matematička statistika i statističko modelovanje         2+2+1 2+2+1 pu 10
24. Operativni sistemi         2+2+1   pu 5
25. Prevodioci i interpretatori         3+2+1 pu 7.5
26. Matematičko programiranje             2+2 2+2 pu 10
27. Izborni predmet I         2+0+2   u 5
28. Diplomski ispit           2+0  pru 15
    13+15+2 10+13+2 13+14+2 12+14+2 15+15+2 12+12+2 14+12+4 15+12+3   300

 

Legenda:

Fond časova: a+b+v:
a - časova predavanja
b - časova teorijskih / računskih vežbi
v - laboratorijskih / praktičnih vežbi

Ispiti:
u - ispit se polaže usmeno
p - ispit se polaže pismeno
pu - ispit se polaže pismeno i usmeno
pru - ispit se polaže praktično i usmeno
ppru - ispit se polaže pismeno, praktično i usmeno

Izborni predmeti

Izborni predmet I: Izabrana poglavlja iz Algebre i Logike, Izabrana poglavlja iz Geometrije i Topologije, Izabrana poglavlja iz Matematičkih analiza, Izabrana poglavlja iz Funkcionalne analize i Teorije operatora, Izabrana poglavlja iz Verovatnoće i Slučajnih procesa, Izabrana poglavlja iz Teorijske i Primenjene statistike, Izabrana poglavlja iz Teorije programiranja, Izabrana poglavlja iz Informacionih tehnologija, Izabrana poglavlja iz Fizike i Izabrana poglavlja iz Mehanike. Student bilo kog smera može polagati Izborni predmet I i to: sa gore navedenog spiska ili predmet iz redovne nastave sa drugog smera, osim ako on nije neki od predmeta iz redovne nastave po planu i programu smera na koji je student upisan. Izborni predmeti iz kojih će biti organizovana nastava, kao i program predmeta, donosi Veće Odseka za matematiku početkom svake školske godine. Izborni predmet I ulazi u spisak predmeta za sedmi semestar. Student bira u kom će semestru (od petog do osmog) slušati i polagati Izborni predmet I.

Izborni predmet II: Sociologija, Jezička kultura. Za svaki semestar će Veće odseka odrediti za koje će se Izborne predmete (I ili II) organizovati nastava.

Strani jezik

Studenti koji su slušali engleski jezik u srednjoj školi engleski jezik slušaju dva semestra (treći i četvrti). Studenti koji prvi put slušaju engleski jezik obavezni su da ga slušaju četiri semestra (od prvog do četvrtog). Posle odslušanog drugog semestra studenti polažu kolokvijum, a posle četvrtog semestra ispit.

Ispiti

Položeni Izborni predmeti (I i II) se ne broje kao uslov za upis četvrte godine. Studenti smera Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku i Diplomirani matematičar za matematiku ekonomije mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.

Diplomski ispit

Za diplomski ispit određuju se teme koje su od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje se student obrazuje i na tu temu student piše diplomski rad. Prijavu za odobrenje teme diplomskog rada student podnosi Veću odseka. U prijavi teme diplomskog rada student navodi oblast, predmet i nastavnika kod koga želi da radi diplomski rad. Veće studijske grupe donosi odluku o odobrenju teme za izradu diplomskog rada i određuje komisiju od tri člana za ocenu i odbranu urađenog diplomskog rada, pri čemu su članovi komisije iz rada nastavnika. Student predaje urađeni diplomski rad u pet primeraka referentu za studentska pitanja. Referent za studentska pitanja dostavlja diplomski rad članovima komisije za ocenu urađenog diplomskog rada. Komisija podnosi izveštaj o oceni urađenog diplomskog rada Veću oseka. Veće odseka usvaja izveštaj komisije i određuje datum odbrane diplomskog rada. Odbrana diplomskog rada mora da se oglasi na oglasnoj tabli Fakulteta najmanje pet dana pre datuma odbrane.