Master akademske studije Primenjena matematika,

modul Matematika u finansijama

 

 

Master akademske studije Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama, predstavljaju prirodni nastavak osnovnih akademskih studija iz Matematike.


  • Modul matematika u finansijama je zasnovan na primeni matematičkih metoda u ekonomiji, posebno u finansijama i osiguranju, osposobljavanju studenata za postavljanje i kreativno rešavanje aktuelnih problema u ovim oblastima i komunikaciji sa ekonomistima i suštinskom razumevanju ekonomskih problema.
  • Studenti stečena znanja iz stohastičkog i statističkog modeliranja mogu primeniti i u drugim oblastima, na primer, u medicini, biologiji, psihologiji, tehničkim naukama, itd.
  • Diplomirani studenti ovog modula mogu izvoditi nastavu matematike u osnovnim i srednjim školama ako su ostvarili najmanje 30 ESPB bodova tokom osnovnih i diplomskih akademskih studija iz pedagoško-psihološke grupe predmeta. S obzirom na značaj finansija u svakodnevnom životu, kako ličnih tako i javnih, realno je očekivati da se u dogledno vreme nastavni programi u školama prošire sadržajima iz finansijske matematike (videti sliku ispod).
  • Modul Matematika u finansijama omogućava sticanje predznanja za upis doktorskih studija iz matematike.
  • S obzirom na aktuelnost sadržaja koje pokriva, ovaj studijski program omogućava mobilnost studenata na srodnim studijskim programima u Srbiji i u svetu.
  • Diplomirani studenti ovog modula rade u bankama, osiguravajućim društvima, institucijama za procenu i upravljanje rizikom, naučnim institutima, fakultetima, razvojnim i istraživačkim centrima u vezi sa primenama matematike u finansijama i srodnim disciplinama, kao i u obrazovanju.

Studijski program master akademskih studija Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama možete videti ovde. Za više informacija obratiti se profesoru dr Miljani Jovanović (kabinet 207) .