Univerzitet u Nišu

Mirjana D. Mančev

Katalog izdanja Prirodno-matematičkog fakulteta kao osvrt na višedecenijski rad u nauci

Prirodno-matematički fakultet

Niš, 2018


Kroz vekove je katalog nazivan srodnim imenima kao što su bibliografija, leksikon, indeks, literature, inventar, priručnik itd. Godine 1885, Bertlo Marslen uvodi pojam kataloga u Velikoj francuskoj enciklopediji. Po njemu katalog predstavlja nauku o knjigama sa gledišta njihovog opisivanja i klasifikacije. Pojam kataloga kod Srba se terminološki utemeljuje u Letopisu Matice srpske.1. U terminološkom rečniku na srpskom jeziku, Enciklopedijskom leksikonu bibliotekarstva Koste Grubačića ističe se sledeće: Bibliograf je onaj koji se stručno bavi katalogom ili bibliografijom piše bibliografske napise ili sastavlja razne bibliografije.2 Iz navedenog razloga bibliograf treba da bude dobar poznavalac knjige, ali i bibliotečke, štamparske i izdavačke delatnosti.

Katalog kao naziv upotrebljavao se u značenju najopštijeg pojma o knjizi, odnosno u smislu dobrog poznavanja knjige. Međutim, danas se više upotrebljava u značenju posebne naučne discipline i praktične delatnosti na stručnom bibliotečkom popisu i obradi publikacija pri čemu se uključuju i rezultati ove delatnosti, odnosno sami popisi publikacija koje su obrađene bibliografski.

Katalog predstavlja popis svih knjiga i svih vidova publikacija, kao i njihovo klasifikovanje prema određenom sistemu. Osnovna svrha kataloga je pružanje informacija o literaturi. Katalog predstavlja detaljan popis i opis rukopisa i izdanja.

Katalozi kao plod bibliografske nauke, u svoj svojoj raznovrsnosti predstavljaju značajnu kariku za proučavanje duhovne baštine jednog naroda. Korisni su i neophodni svakoj naučnoj disciplinи podjednako. Stručni katalozi, pored toga što predstavljaju neophodno polazište za svaki naučni rad, neophodni su sastavni deo i nastavnih programa. Katalozi predstavljaju osnovno polazište za mnogobrojne naučne analize.3 Njihov značaj se ogleda u mogućnosti da pruže dobru osnovu istraživačkom radu sa naučno prihvatljivim metodama. Iz navedenog razloga katalozi imaju izuzetan značaj za sve zainteresovane korisnike koji se bave naučnim i stručnim radom.

Opredelila sam se da radim katalog publikacija čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet Niš, ali i publikacija koje su objavili profesori Prirodno-matematičkog fakulteta sa ciljem da sve publikacije budu dostupne na jednom mestu svim zainteresovanim korisnicima. Katalog Prirodno-matematičkog fakulteta je rađen po predmetnim odrednicama. Katalog izdanja publikacija sadrži skeniranu naslovnu stranu i korice, kao i bibliografski opis po međunarodnom standardu, ISBD (M) za monografske publikacije i ISBD (CR) za serijske publikacije. Za većinu monografskim i seriskim publikacijama tekst je postavljen u e-obliku odnosno u PDF-formatu pored odgovarajuće publikacije pod nazivom Datoteka za preuzimanje u PDF-formatu. Građa u e-obliku se može čitati ali ne i skidati sa sajta. ISBD (M) predstavlja međunarodni standard za monografske publikacije i sadrži sledeće elemente: ime autora, kao odrednicu bibliografskog zapisa naslov dela, podnaslov, mesto izdanja, izdavača i godinu izdanja (impresum), podatke o štampariji, kao i tehničke podatke o izdanju, ISBN i UDK broj. ISBN (International Standard Book Number) predstavlja jedinstveni međunarodni identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na način i sredstvo objavljivanja. On omogućava tačnu identifikaciju pojedine knjige, kao i efikasnu komunikaciju između čitaoca, kupca, knjižara, bibliotekara i izdavača, bez upotrebe komplikovanih bibliografskih podataka koji prosečnom čitaocu nisu dovoljno razumljivi. UDK ili univerzalna decimalna klasifikacija predstavlja internacionalni sistem bibliotečke klasifikacije. Predstavlja višejezičnu klasifikacijsku šemu za sve oblasti ljudskog znanja i sofisticiranu alatku za indeksiranje i pretraživanje podataka.

ISBD (CR) predstavlja međunarodni standard za serijske publikacije i sadrži sledeće elemente: podaci o glavnom naslovu, usporednom naslovu, podnaslovu i o odgovornosti, podaci o izdanju i o odgovornosti za to izdanje, brojčani podaci, podaci o mestu izdanja, izdavača i godini izdanja (impresum) i podatke o štampariji, podaci o veličini (materijalni opis), podaci o izdavačkoj celini, napomene, ISSN - međunarodni standardni serijski broj, ključni naslov i UDK broj. ISSN broj, zajedno sa ključnim naslovom, osnovni je element za identifikaciju serijskih publikacija Sve brži razvoj nauke i tehnologije zadnjih decenija doveo je do naglog porasta broja naučnih časopisa i ostalih oblika serijskih publikacija. Samim tim javili su se: problem identifikacije ovih publikacija i potreba za jedinstvenim identifikacionim kodom, koji bi bio ključni element u razmeni podataka o serijskim publikacijama.

Izložba knjiga na Prirodno-matematičkom fakultetu je postavljena povodom Dana fakulteta 20.09.2015. godine. Tom prilikom su izložene publikacije čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet, kao i publikacije profesora koji su zaposleni na ovom fakultetu. Publikacije su iz sledećih oblasti: matematika, informatika, fizika, hemija, biologija sa ekologijom i geografija.

Rezultat izložbe knjiga je katalog svih do tada odštampanih monografskih i serijskih publikacija. Sve knjige su obradjene po medjunarodnom standardu za monografske publikacije ISBD(M) i serijske publikacije ISBD(CR).

Cilj izložbe bio je da razmotri sve aspekate trenutno objavljenih knjiga sa ciljem da na jednom mestu budu dostupni svi izvori informacija, kao i da se pokaže kohezivan uticaj svih monografskih i serijskih publikacija ove izložbe. Neophodno je imati u vidu i činjenicu da će se svaka nova knjiga afirmisati dodavanjem u ovaj katalog.

Ova emisija je pomogla redefinisanju publikacija koje nisu bile tako vidne i dostupne čitaocima i korisnicima duhovnog bogatstva udaljavajući ih od realne mogućnosti obogaćivanja ličnog intelekta. Korišćenje realnih publikacija sa konkretnom tematikom materijala na sajtu PMF-a omogućava čitaocu brže snalaženje i pronalaženje potrebne literature.

Ovakav vid prezentacije pomaže i zainteresovanim istraživačima da mogu da pronađu radove časopisa Filomat, Functional Analysis, Approximation and Computation, kao i Matenmatika i informatika, zato što su postavljeni u pdf- formatu na sajtu Fakulteta. Istovremeno, omogućava da se direktno prate sve inovacije koje će doprinositi razvoju nauke na svim departmanima na Fakultetu. Časopis Filomat je prvobitno bio Zbornik radova Filozofskog fakulteta – serija matematika.

Katalog knjiga većim delom sadrži udžbenike koji se koriste za spremanje ispita studenata, kao i priručnike i zbirke zadataka na osnovu kojih se realizuju časovi vežbi. Neophodno je naglasiti da katalog sadrži i časopise čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Da bi bio dostupan većini korisnika, katalog izložbe se nalazi i na ovoj stranici

1 Letopis Matice Srpske, Matica Srpska, Novi Sad, 1824, COBISS.SR-ID: 58832135

2 Grubačić, Kosta. Aktuelna pitanja o sitnom bibliotečkom materijalu. // Bibliotekar (Beograd) 17, 1/2(1965), 14-15.

3 Vera Petrović, Bibliografija Anala Filološkog fakulteta 2015, Interprint ,Kragujevac.


IZLOŽBA - KATALOG IZDANJA

GALERIJA


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE


1.

MARKOVIĆ, Nenad
    Programiranje i programski jezici sa zbirkom zadataka : za III razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja prirodno-matematičke struke, obrazovni profil - matematičko-programerski saradnik / Nenad Marković, Predrag Stanimirović. - Beograd : Naučna knjiga ; Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1990 (Bor : Bakar). - 265 str. : ilustr. ; 24 cm.

Tiraž 6000.

ISBN 86-23-83015-6 (Broš.)
004.42(075.3)
004.43(075.3)
37.016(075.3)

COBISS.SR-ID 1141772


2.

BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
    Polugrupe / Stojan M. Bogdanović i Miroslav D. Ćirić. - [1. izd.]. - Niš : Prosveta, 1993 (Niš : Prosveta). - IV, 287 str. ; 24 cm.

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 249-276. - Registar.

ISBN 86-7455-120-3 (Pl.)
512.53

COBISS.SR-ID 70308871

Datoteka za preuzimanje  


3.

KOČINAC, Ljubiša, 1944-
    Linearna algebra i analitička geometrija / Ljubiša Kočinac. - 2. ispravljeno i dopunjeno izd. - Niš : Prosveta, 1997 (Niš : Prosveta). - 470 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 460. - Registri.

ISBN 86-7455-349-4 (broš.)
512.64(075.8)
514.12(075.8)

COBISS.SR-ID 131249159


4.

PEROVIĆ, Žikica, 1957-
    Bulove algebre / Žikica Perović. - [1. izd.]. - Niš : Prosveta : Univerzitet, 1998 (Niš : Prosveta). - 160 str. ; 24 cm.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 156-158. - Registar.

ISBN 86-7455-373-7 (broš)
512.563(075.8)

COBISS.SR-ID 141542919


5.

DIMITRIJEVIĆ, Radoslav, 1948-
    Analiza realnih funkcija više promenljivih / Radoslav Dimitrijević. - Niš : autor, 1999 ([Niš] : Sirius). - V, 525 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 524-525. - Registri.

ISBN 86-902017-1-8 (broš.)
517.51(075.8)

COBISS.SR-ID 149152007

Datoteka za preuzimanje  


6.

JANKOVIĆ, Svetlana, 1949-
    Diferencijalne jednačine I : (zadaci sa elementima teorije) / od Svetlane Janković [i] Julke Knežević-Miljanović. - [1. izd.]. - Beograd : Vesta company : Matematički fakultet ; Niš : Studentski trg, 1999 (Beograd : Čigoja štampa). - 271 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu ; Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Matematičari koji se pominju u knjizi: str. [275]. - Bibliografija: str. [273].

(Broš)
517.9(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 71254796


7.

JANKOVIĆ, Svetlana V., 1949-
    Parcijalne diferencijalne jednačine i integralne jednačine : sa primerima u inženjerstvu / Svetlana V. Janković, Petar V. Protić, Katica (Stevanović) Hedrih. - [1. izd.]. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1999 (Niš : Prosveta). - 347 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Slike autora. - Tiraž 300. - Beleške o autorima: str. 346-347. - Bibliografija: str. 339-340. - Registar.

ISBN 86-7181-036-4 (broš)
517.95(075.8)
517.968(075.8)

COBISS.SR-ID 150859271


8.

KOČINAC, Ljubiša, 1944-
    Zbirka zadataka iz linearne algebre i analitičke geometrije / Ljubiša Kočinac, Slaviša Đorđević. - [1. izd.]. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1999 (Niš : Prosveta). - III, 326 str. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 325-326.

ISBN 86-7181-050-X (broš.)
512.64(075.8)(076)
514.12(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 159613447


9.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Matematička statistika sa primenama u hidrotehnici / Biljana Popović, Borislava Blagojević. - 2. izd. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1999 (Niš : Prosveta). - IV, 261 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 200. - Slike autora. - Beleške o autorima: str. [263]. - Bibliografija: str. 237-239. - Registar.

ISBN 86-7181-045-3 (broš)
519.2(075.8)
556(075.8)

COBISS.SR-ID 155400967


10.

KRTOLICA, Predrag, 1966-
    Repetitorijum Osnovi programiranja : sa zbirkom rešenih ispitnih zadataka za studente fizike i hemije / Predrag V. Krtolica. - [1. izd.]. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1999 (Niš : Prosveta). - VIII, 87 str., [1] list s autorovom slikom ; 25 cm : ilustr.

Tiraž 300. - Beleška o autoru: str. [89]. - Bibliografija: str. [88].

ISBN 86-7181-041-0 (broš)
519.58(075.8)
004.4(075.8)

COBISS.SR-ID 147739143


11.

PARCIJALNE diferencijalne jednačine : teorija i zadaci / Julka Knežević Miljanović ... [et al.]. - Beograd : Univerzitetska štampa, 2000 (Beograd : Želnid). - 228 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Univerzitetski udžbenici ; knj. 97)

Tiraž 300. - Bibliografija: 227-228. - Registar.

ISBN 86-81019-97-X (broš.)
517.95(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 161518087


12.

ĆIRIĆ, Miroslav D., 1964-
    Jezici i automati / Miroslav D. Ćirić, Tatjana S. Petković, Stojan M. Bogdanović. - [1. izd.]. - Niš : Prosveta, 2000 (Niš : Prosveta). - III, 379 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 335-361. - Registar.

ISBN 86-7455-457-1
519.713(075.8)
519.682(075.8)
519.76(075.8)

COBISS.SR-ID 160533255

Datoteka za preuzimanje  


13.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Statistika u psihologiji / Biljana Popović, Miroslav Ristić. - Beograd : "Mrlješ, 2001 (Beograd : Mrlješ). - IV, 333 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Slika B. Popović. - Beleška o autorima na kor. - Bibliografija: str. 325-328. - Registar. - Summary: The purpose of the book its methodology.

(broš.)
519.2:159.9(075.8)
004.43SPSS(075.8)

COBISS.SR-ID 170137607


14.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Dodatak / [Biljana Popović, Miroslav Ristić]. - Beograd : Mrlješ, 2001 ([s. l. : s. n.]). - Str. 259-324 : ilustr. ; 25 cm

Kor. stv. nasl.: Statistika u psihologiji. - Podaci o autorima preuzeti s korica. - Ovo je odlomak iz knjige "Statistika u psihologiji", koja je objavljena iste godine.

519.688 SPSS
159.9:[31:681.32]

COBISS.SR-ID 171721735


15.

PEROVIĆ, Žikica, 1957-
    Algebra I : brojevi, polinomi, grupe / Žikica Perović. - 1. izd. - Niš : Krug, 2002 (Niš : Krug). - VIII, 187 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [188]. - Registar.

ISBN 86-84009-00-2 (broš.)
511.3/.5(075.8)
512.622(075.8)
512.53/.54(075.8)

COBISS.SR-ID 98460172


16.

MILOVANOVIĆ, Gradimir V., 1948-
    Simbolička implementacija nelinearne optimizacije / Gradimir V. Milovanović, Predrag S. Stanimirović. - Niš : Elektronski fakultet, 2002 (Lebane : Grafocolor). - X, 236 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Monografije / Elektronski fakultet, Niš)

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 227-232. - Registar.

ISBN 86-80135-67-4 (broš)
519.853

COBISS.SR-ID 182607879

Datoteka za preuzimanje  


17.

STANIMIROVIĆ, Predrag S., 1959-
    Programski paket Mathematica i primene / Predrag S. Stanimirović, Gradimir V. Milovanović. - Niš : Elektronski fakultet, 2002 (Lebane : Grafocolor). - XII, 242 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Monografije / Elektronski fakultet, Niš)

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-80135-68-2 (broš)
519.682 Mathematica

Datoteka za preuzimanje  


18.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Matematička statistika i statističko modelovanje / Biljana Popović. - [1. izd.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2003 (Niš : Sven). - VII, 228 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 100. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 223-224. - Registar.

ISBN 86-83481-13-1 (broš.)
519.2(075.8)
519.866(075.8)

COBISS.SR-ID 110505484


19.

VELIMIROVIĆ, Ljubica S., 1955-
        Geometrija : sa primenama u geografiji / Ljubica S. Velimirović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2003 (Niš : Sven). - 144 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 140. - Registar.

ISBN 86-83481-12-3 (broš.)
514(075.8)

COBISS.SR-ID 106868748


20.

ĐORĐEVIĆ, Dragan S., 1970-
    Matematika II : za studente fizike. Deo 1 / Dragan S. Đorđević. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2004 (Niš : Sven). - 341 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 340-341.

ISBN 86-83481-24-7 (karton)
517.1/.5(075.8)

COBISS.SR-ID 119391244


21.

JANKOVIĆ, Svetlana, 1949-
    Diferencijalne jednačine II : zadaci sa elementima teorije / Svetlana Janković, Julka Knežević-Miljanović. - 2. izd. - Beograd : Matematički fakultet, 2005 (Valjevo : Alexandria). - 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 205-206.

ISBN 86-7589-051-6 (broš.)
517.9(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 120109836


22.

TASIĆ, Milan B., 1972-
    Основи информатике / Милан Б. Тасић, Мирослав Ћирић. - Лесковац : Технолошки факултет, 2005 (Лесковац : Винс). - VI, 167 стр. : илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 163. - Регистар.

ISBN 86-82367-61-0 (брош)
004(075.8)

COBISS.SR-ID 127542284


23.

RISTIĆ, Miroslav M., 1972-
    Статистика за студенте географије / Мирослав М. Ристић, Биљана Ч. Поповић, Миодраг Ђорђевић. - Ниш : Природно-математички факултет, 2006 (Ниш : "Вук Караџић"). - 184 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 200. - Библиографија: стр. 179. - Регистар.

ISBN 86-83481-32-8 (брош)
519.2(075.8)

COBISS.SR-ID 129572364


24.

STANKOVIĆ, Mića, 1965-
    Osnovi geometrije / Mića Stanković. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2006 (Leskovac : Kolorpres). - 324 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 317-318. - Registar.

ISBN 86-83481-33-6
514(075.8)

COBISS.SR-ID 131877644

Datoteka za preuzimanje  


25.

DIMITRIJEVIĆ, Radoslav, 1948-
    Zbirka zadataka iz teorije polinoma / Radoslav Dimitrijević. - Niš : R. Dimitrijević : Sven, 2007 (Niš : Sven). - II, 443 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 441-443.

ISBN 978-86-7746-111-9 (Sven; karton)
512.622(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 142718476


26.

MINČIĆ, Svetislav M., 1930-
        Diferencijalna geometrija krivih i površi / Svetislav Minčić, Ljubica Velimirović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Sven). - 173 str. ; 24 cm

Tiraž 130. - Bibliografija: str. 171. - Registar.

ISBN 978-86-83481-34-7 (broš.)
514.752(075.8)

COBISS.SR-ID 139691276


27.

STANIMIROVIĆ, Predrag S., 1959-
    Matematičko programiranje / Predrag S. Stanimirović, Nebojša V. Stojković, Marko D. Petković. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Grafika Galeb). - IV, 415 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-83481-46-0 (broš.)
519.85

COBISS.SR-ID 143763980

Datoteka za preuzimanje  


28.

ĐORĐEVIĆ, Dragan, 1970-
    Lectures on generalized inverses / Dragan S. Đorđević, Vladimir Rakočević. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics, 2008 (Niš : SVEN). - 201 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 187-201.

ISBN 978-86-83481-53-8
514.763
517.984

COBISS.SR-ID 33580047


29.

JANKOVIĆ, Svetlana V., 1949-
    Analytic approximations of solutions to stochastic differential equations / Svetlana Janković, Miljana Jovanović. - Niš : Faculty of Science and Mathematics, 2008 (Niš : Medivest). - 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 239-252. - Registar.

ISBN 978-86-83481-50-7
517.93:519.2

COBISS.SR-ID 146728460


30.

ĆIRIĆ, Dušan, 1948-
    Uvod u matematičku analizu. Deo 1 / Ćirić Dušan. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Niš : Petrograf). - 207 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 199-200. - Registri.

ISBN 978-86-83481-56-9 (broš.)

517(075.8)

COBISS.SR-ID 152223756


31.

STANIMIROVIĆ, Predrag S., 1959-
    Mrežno planiranje i MS Project / Predrag S. Stanimirović, Ivan M. Jovanović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Niš : Grafika Galeb). - IX, 449 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 238-239, 445. - Registar.

ISBN 978-86-83481-49-2 (broš.)
005.8:519.8(075.8)
519.8(075.8)

COBISS.SR-ID 145542412


32.

STANIMIROVIĆ, Predrag S., 1959-
    Primene linearnog i celobrojnog programiranja / Predrag S. Stanimirović, Gradimir V. Milovanović, Ivan M. Jovanović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Niš : Grafika Galeb). - X, 298 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-83481-51-4
519.85

COBISS.SR-ID 146268684


33.

JANKOVIĆ, Slobodan, 1948-
    Uvod u verovatnoću / Slobodan Janković. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2009 (Niš : Sven). - X, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž: 100. - Bibliografija: 192-193.

ISBN 978-86-7746-162-1 (broš.)
519.21(075.8)

COBISS.SR-ID 1024122857


34.

VUJOVIĆ, Svetlana M., 1968-
    Збирка решених задатака из математике II и III / Светлана М. Вујовић. - Ниш : Природно-математички факултет, 2009 (Ниш : Свен). - 361 стр. : граф. прикази ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 200. - Библиографија: стр. [362].

ISBN 978-86-83481-65-1 (картон)
517.51/.53(075.8)(076)
517.9(075.8)(076)
517.3/.4(075.8)(076)
514.752(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 171590156


35.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Математичка статистика / Биљана Поповић. - Ниш : Природно-математички факултет Универзитета, 2009 (Ниш : Свен). - VII, 242 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 200. - О аутору: стр. [243]. - Библиографија: стр. 235-237. - Регистар.

ISBN 978-86-83481-64-4 (картон)
519.2(075.8)

COBISS.SR-ID 170189836


36.

VELIMIROVIĆ, Ljubica S., 1955-
    Infinitesimal Bending / Ljubica Velimirović. - Niš : Faculty of Science and Mathematics, 2009 (Niš : Sven). - 119 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 115-119.

ISBN 978-86-83481-42-2 (broš.)
514.763
539.3

COBISS.SR-ID 167857164


37.

DIMITRIJEVIĆ, Radoslav S., 1948-
    Proximity and Uniform Structures / R.[Radoslav] S. Dimitrijevic. - Nish : R. S. Dimitrijević, 2010 (Niš : Sven). - 480 str. ; 25 cm

Na nasl. str.: University of Nish, Faculty of Science and Mathematics. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 441-464. - Registri.

ISBN 978-86-7746-210-9 (karton sa omotom)
515.123

COBISS.SR-ID 174193932

Datoteka za preuzimanje  


38.

VELIMIROVIĆ, Ljubica S., 1955-
    Geometrija krivih i površi uz korišćenje paketa Mathematica / Ljubica Velimirović, Predrag Stanimirović, Milan Zlatanović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Sven). - 358 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 351-358.

ISBN 978-86-83481-45-3 (broš.)
514.123:004.9
004.42MATHEMATICA

COBISS.SR-ID 176000524


39.

INTERNATIONAL Conference Geometrical Seminar (16 ; 2010 ; Vrnjačka Banja)
        Proceedings of the International Conference XVI Geometrical Seminar, September, 20-25, 2010, Vrnjačka Banja, Serbia / [organized by] Faculty of Science and Mathematics ; [editors Svetislav Minčić, Ljubica Velimirović, Mića Stanković]. - Niš : Faculty of Science and Mathematics, 2011 (Niš : Osa-nova). - 130 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 130. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-83481-81-1
514(082) (063)

COBISS.SR-ID 184340748


40.

PETKOVIĆ, Marko D., 1984-
    Osnovi konkurentnog programiranja sa zbirkom zadataka / Marko D. Petković. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2010 (Niš : Osa Nova). - VII, 173 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 173.

ISBN 978-86-83481-69-9 (broš)
004.42(075.8)
004.432.2ADA

COBISS.SR-ID 176840716

Datoteka za preuzimanje  


41.

MINČIĆ, Svetislav M., 1930-
    Diferencijalna geometrija mnogostrukosti / Svetislav Minčić, Ljubica Velimirović. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2011 (Lebane : MVM print). - 187 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 177-185. - Registar.

ISBN 978-86-83481-80-4 (broš.)
514.7

COBISS.SR-ID 183385612


42.

BOGDANOVIĆ, Stojan M., 1944-
    Semilattice Decompositions of Semigroups / Stojan M. Bogdanović, Miroslav D. Ćirić, Žarko Lj. Popović. - 1st ed. - Niš : Faculty of Economics, 2011 (Niš : M kops centar). - VIII, 321 str. : tabele ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 275-304 i uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-86-6139-032-6 (broš.)
512.53(075.8)
<

Datoteka za preuzimanje  


43.

ĆIRIĆ, Miroslav D., 1964-
    Teorija algoritama, automata i jezika : zbirka zadataka / Miroslav D. Ćirić, Jelena M. Ignjatović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). - VIII, 183 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 177-178. - Registar.

ISBN 978-86-83481-87-3 (broš.)
519.713(075.8)(076)
519.76(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 188136460


44.

MINČIĆ, Svetislav M., 1930-
    Generalized Riemannian Spaces and Spaces of Non-Symmetric Affine Connection / Svetislav M. Minčić, Mića S. Stanković and Ljubica S. Velimirović. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics, 2013 (Niš : Unigraf X-copy). - 249 str. ; 25 cm

Na nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 235-246. - Registar.

ISBN 978-86-83481-90-3 (karton)
514.764.2/.3

COBISS.SR-ID 198175500


45.

PAVLOVIĆ, Vladimir, 1976-
    Zbirka zadataka iz opšte topologije / Vladimir Pavlović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X-copy). - iv, 260 str. ; 25 cm. - (Serija Pomoćni udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 70. - Bibliografija: str. 253. - Registar.

ISBN 978-86-6275-013-6 (karton)
515.1(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 198159628

Datoteka za preuzimanje  


46.

MOSIĆ, Dijana, 1981-
    Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral : zbirka zadataka / Dijana Mosić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X-copy). - 112 str. ; 25 cm. - (Serija Pomoćni udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 70. - Bibliografija: str. 112.

ISBN 978-86-6275-012-9 (karton)
517.518.12(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 198170636


47.

ILIĆ, Dejan, 1970-
    Kontraktivna preslikavanja na metričkim prostorima i uopštenja / Dejan Ilić, Vladimir Rakočević. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). - 230 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 217-228. - Registar.

ISBN 978-86-6275-022-8 (karton)
517.98(075.8)
517.987.1(075.8)

COBISS.SR-ID 205062412


48.

POPOVIĆ, Biljana, 1954-
    Збирка задатака из математичке статистике / Биљана Поповић, Александар Настић, Миодраг Ђорђевић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Nais print design). - 173 стр. : граф. прикази ; 25 cm. - (Серија Помоћни уџбеници / Природно-математички факултет, Ниш)

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 100. - Библиографија: стр. 171-173.

ISBN 978-86-6275-030-3 (картон)
519.22(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 210768652


49.

DINČIĆ, Nebojša Č., 1983-
    Osnovi Furijeove analize : zbirka rešenih zadataka / Nebojša Č. Dinčić. - 1. izd. - Niš : Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Nais print design). - viii, 226 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 225-226.

ISBN 978-86-6275-032-7 (karton)
517.443(075.8)(076)
517.518.45(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 210885644


50.

STANKOVIĆ, Mića, 1965-
    Neeuklidske geometrije / Mića Stanković, Milan Zlatanović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). - 279 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 273-275. - Registar.

ISBN 978-86-6275-024-2 (karton)
514.13(075.8)

COBISS.SR-ID 205050380

Datoteka za preuzimanje  


51.

STANKOVIĆ, Mića, 1965-
    Еуклидска геометрија / Мића Станковић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Nais print design). - 394 стр. : граф. прикази ; 25 cm. - (Серија Уџбеници / Природно-математички факултет, Ниш)

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 200. - Библиографија: стр. 381-383. - Регистар.

ISBN 978-86-6275-031-0 (картон)
514.12(075.8)

COBISS.SR-ID 210768140

Datoteka za preuzimanje  


52.

MANČEV, Mirjana, 1958-
       Bibliografija priloga u časopisu Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika : (1987-1992) / Mirjana Mančev. - 1. izd. pomoćnog udžbenika. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). - IV, 49 str. ; 24 cm

Tiraž 70. - Bibliografija: str. 49. - Registri.

ISBN 978-86-6275-020-4 (broš.)
014.3:51ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIŠU  

COBISS.SR-ID 204236556

Datoteka za preuzimanje  


53.

STANKOVIĆ, Mića, 1965-
       Конструкције у Еуклидској равни : збирка задатака / Мића Станковић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2015 (Ниш : Atlantis). - 223 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Серија Помоћни уџбеници / Природно-математички факултет, Ниш)

Тираж 300. - Bibliografija: str. 221-223.

ISBN 978-86-6275-040-2 (karton)
514.12:514.112.3/.6(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 216466700

Datoteka za preuzimanje  


54.

MILADINOVIĆ, Marko, 1979-
    Nelinearna optimizacija / Marko Miladinović, Predrag Stanimirović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2015 (Niš : Atlantis). - 238 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 229-233. - Registar.

ISBN 978-86-6275-041-9 (karton)
519.853

COBISS.SR-ID 216737804


55.

PETKOVIĆ, Marko D., 1984-
    Algoritmi numeričke analize / Marko D. Petković. - 2. neizmenjeno izd. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2016 (Niš : Atlantis). - VII, 288 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Tiraž 100. - Fusnote uz tekst. - Beleška o autoru na kor. - Bibliografija: str. 285-288. - Registar.

ISBN 978-86-6275-015-0 (broš.)
519.61/.65(075.8)

Datoteka za preuzimanje  


FIZIKA


1.

RADOVIĆ, Miodrag K., 1952-
    Uvod u statističku fiziku / Miodrag K. Radović. - [1. izd.]. - Niš : [Gradina], 1996 (Niš : Pergament). - 337 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 336-337. - Registar.

(Broš.)

531.19(075.8)

COBISS.SR-ID 1024275177


2.

MILJKOVIĆ, Ljubiša, 1940-
    Fizika čvrstog stanja / Ljubiša Miljković. - [1. izd.]. - Niš : Izdavačka jedinica Univerziteta, 1997 (Niš : Prosveta). - XII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Beleška o autoru: str. [245]. - Bibliografija: str. 242-243.

ISBN 86-7181-033-X (broš.)
538.9(075.8)

COBISS.SR-ID 129900295


3.

NIKOLIĆ, Miroslav, 1952-
    Zbirka zadataka iz kvantne mehanike / Miroslav Nikolić, Ivan Mančev, Aleksandar Tančić. - [1. izd.]. - Niš : Filozofski fakultet, 1997 (Niš : Sven). - 217 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 217.

ISBN 86-7379-032-8 (broš.)
530.145(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 143136775


4.

NOVAKOVIĆ, Nadežda V., 1947-
    Transportni koeficijenti plazme u smeši internih gasova i alkalnih para na visokim pritiscima i niskim temperaturama / Nadežda V. Novaković. - Beograd : Naučna knjiga, 1998 (Beograd : Naučna knjiga). - 107 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 83-87.

ISBN 86-7379-053-0 (broš.)
533.9

COBISS.SR-ID 70497548


5.

GAJIĆ, Dragan Ž.,1955-
    Udarni talasi u kosmosu / Dragan Ž. Gajić. - Beograd : Klub NT, 1999 (Beograd : MST Gajić). - III, 140 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Klub NT, Beograd)

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 135-136. - Registar.

ISBN 86-82167-78-6 (broš.)
524.78(075.8)

COBISS.SR-ID 157836807


6.

NOVAKOVIĆ, Nadežda V., 1947-
    Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike / Nadežda V. Novaković, Ljiljana T. Stevanović, Aleksandra A. Maluckov. - Niš : Tibet, 1999 (Niš : Tibet). - 176 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 175-176.

53.08(075.8)(076)

ISBN 86-7379-049-2 (karton)  

7.

DIMITRIJEVIĆ, Predrag M. I., 1946-2016
    Fizika : mehanika, osnove molekularne fizike i termodinamike / Predrag M. I. Dimitrijević. - Niš : Fakultet zaštite na radu : Univerzitet, 1999 (Niš : Sven). - XI, 273 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 271-273.

ISBN 86-80261-28-9 (broš.)
531/534(075.8)
539.19(075.8)
536(075.8)

COBISS.SR-ID 147758599


8.

MANČEV, Ivan, 1960-
    Zbirka zadataka iz atomske fizike / Ivan Mančev. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2001 (Niš : Sven). - 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 187-188.

ISBN 86-83481-02-6 (broš.)
539.18(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 1024077032


9.

BW2003 workshop (2003 ; Vrnjačka banja)
    Mathematical, Theoretical and Phenomenological Challenges Beyond the Standard Model : perspectives of the Balkan collaborations / BW2003 workshop, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, 29 august - 3 september 2003 ; editors G.[Goran] Djordjević, L.[Ljubiša] Nešić, J. Wess. - Singapore : World Scientific, 2005 (Singapore : World Scientific). - XVII, 279 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Str. V-VI: Preface / Goran Djordjević, Ljubiša Nešić, Julius Wess. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 981-256-130-7 (karton)
53(082)(063)
51(082)(063)


COBISS.SR-ID 29065231


10.

MARKOVIĆ, Vidosav, 1960-
    Zbirka zadataka iz elektromagnetizma i optike : opšti kurs / Vidosav Marković. - [1. izd.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2003 (Niš : Sven). - 124 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Odsek za fiziku. - Tiraž 200.

ISBN 86-83481-14-X (broš.)
537(075.8)(076)
535(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 110837004


11.

DIMITRIJEVIĆ, Predrag M. I.,1946-2016
    Fizika : elektromagnetizam / Predrag M. I. Dimitrijević. - Niš : Univerzitet, Fakultet zaštite na radu, 2003 (Niš : Morava). - 397 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 396-397.

ISBN 86-80261-40-8 (broš.)
537(075.8)

COBISS.SR-ID 107382796


12.

MANČEV, Ivan, 1960-
    Kvantna teorija brzih jon-atomskih sudara : četvoročestični problemi / Ivan Mančev. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2004 (Niš : Sven). - 204 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 193-204.

ISBN 86-83481-19-0 (broš.)
539.186.2
530.145COBISS.SR-ID 114839308

13.

GAJIĆ, Dragan Ž., 1955-
    Fizika Sunca / Dragan Ž. Gajić. - Niš : Prosveta : Prirodno-matematički fakultet, 2005 (Niš : Prosveta). - IX, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Podaci o godini izdavanja, štamparu i tiražu preuzeti iz kataloškog zapisa u COBIB.SR. - Tiraž 500. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 257-259. - Registar.

ISBN 86-83481-29-8 (broš.)
523.9(075.8)

COBISS.SR-ID 124651788


14.

VESIĆ, Dragoljub
    Zbirka zadataka iz subatomske fizike / Dragoljub Vesić, Goran Đorđević. - 1. izd. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2005 (Niš : Punta). - 216 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 215-216.

ISBN 86-83481-22-0 (broš.)
539.1(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 120011532


15.

MANČEV, Ivan, 1960-
    Збирка такмичарских задатака из физике : (1995.-2004.) : 7 разред  / Иван Манчев, Mирослав Николић, Надежда Новаковић. – Ниш : Подружница Друштва физичара Србије, 2005 (Ниш : Свен). – 164 стр. ; 24 cm

Tираж 300.

ISBN 86-7746-020-9 (broš.)
53(075.4)(075.2)

COBISS-ID 75764748


16.

DIMITRIJEVIĆ, Predrag M.I., 1946-2016
    Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike / Predrag M.I. Dimitrijević, Slavica M. Zdravković-Milošević. - Niš : Fakultet zaštite na radu, 2006 (Niš : Sven). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 243-244.

ISBN 86-80261-71-8 (broš.)
53.08(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 2048142944


17.

MALUCKOV, Aleksandra, 1968-
    Uvod u statističku fiziku / Aleksandra Maluckov. - [1. izd.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Sven). - VII, 267 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 259-261. - Registar.

ISBN 978-86-83481-41-5 (broš.)
531.19(075.8)

COBISS.SR-ID 142718732


18.

NEŠIĆ, Ljubiša, 1966-
    Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike / Ljubiša Nešić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Punta). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 211-212.

ISBN 978-86-83481-48-4 (broš.)
53.08(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 144208908


19.

GAJIĆ, Dragan, 1955-
    Zbirka zadataka iz teorijske mehanike / Dragan Gajić, Ljiljana Stevanović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2009 (Niš : Punta). - 291 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 289-291.

ISBN 978-86-83481-62-0 (broš.)
531/534(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 169550092


20.

MALUCKOV, Čedomir A., 1969-
    Zbirka zadataka iz obrade rezultata fizičkih merenja / Čedomir A. Maluckov, Zoran T. Pavlović, Miodrag K. Radović. - Bor : Tehnički fakultet, 2009 (Bor : Grafomed). - VI, 195 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 195.

ISBN 978-86-80987-64-4 (broš.)
53.08(075.8)(076)

Datoteka za preuzimanje  


21.

MODERN Trends in Strings, Cosmology and Particles / editors M.[Milan] Ćirković, G.[Goran] Đorđević, G.[Goran] Senjanović. - Belgrade : Astronomical Observatory, 2010 (Beograd : IPM Copy). - 163 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Публикације Астрономске опсерваторије у Београду = Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, ISSN 0373-3742 ; sv. 88)

Tiraž 500. - Str. 7-8: Preface / Milan Cirković, Goran Djordjević and Goran Senjanović. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-80019-42-0 (broš.)
520/524(082)
530.1(082)

COBISS.SR-ID 179192588


22.

DIMITRIJEVIĆ, Predrag M. I., 1946-2016
    Fizika: Optika / Predrag M. I. Dimitrijević, Saša R. M. Gocić. - Niš : Fakultet zaštite na radu, 2011 (Niš : Sven). - 271 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 269-271.

ISBN 978-86-6093-027-1 (broš.)
535(075.8)

COBISS.SR-ID 181286924


23.

NEŠIĆ, Ljubiša, 1966-
    Osnovi fizike / Ljubiša Nešić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2011 (Niš : M Cops centar). - 279 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 277-279.

ISBN 978-86-83481-85-9 (broš.)
53(075.8)

COBISS.SR-ID 187234316


24.

NEŠIĆ, Ljubiša, 1966-
    Uvod u Ajnštajnovu teoriju relativnosti / Ljubiša Nešić. - [1. izd.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M Cops centar). - 267 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 150. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 265-267.

ISBN 978-86-83481-86-6 (broš.)
530.12(075.8)
531.19(075.8)

COBISS.SR-ID 193220364


25.

NEŠIĆ, Ljubiša, 1966-
    Uvod u fiziku okoline / Ljubiša Nešić i Dejan Dimitrijević. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X-Copy). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 70. - Bibliografija: str. 187-188.

ISBN 978-86-6275-008-2 (karton)
53.01/.02(075.8)

COBISS.SR-ID 198167564


26.

SAMARDŽIĆ, Biljana, 1973-
    Automatsko upravljanje / Biljana Samardžić, Bojana M. Zlatković. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). - IV, 203 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Serija Udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Tiraž 70. - Bibliografija: str. 176-177.

ISBN 978-86-6275-023-5 (karton)
681.5.01(075.8)
004.42MATLAB(075.8)

COBISS.SR-ID 205072908


HEMIJA


1.

MEYERS, Albert Irving, 1932-   
  Heterocycles in organic synthesis / [by] A. I. Meyers. - New York, : Wiley, [1974]. - xix, 332 str. : illus. ; 23 cm. - (General heterocyclic chemistry series)
 "A Wiley-Interscience publication.". – Bibliografija uz poglavlja. – Registri. 
ISBN 0471600652 (pl. s omotom)

  1. Organska jedinjenja – Sinteza
  2.  Heterociklična jedinjenja
 COBISS.SR-ID 0

2.

ZBIRKA zadataka iz fizičke hemije / Mirjana Obradović ... [et al.]. - [1. izd.]. - Niš : Filozofski fakultet, 1995 (Niš : Pelikan print). - III, 264 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 263-264.

ISBN 86-7379-029-8 (broš.)
541.1(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 102208263


3.

OBRADOVIĆ, Mirjana, 1950-2013
    Физичкохемијске методе испитивања равнотежа у комплексирајућим срединама / Мирјана Обрадовић, Драган Веселиновић, Предраг Ђурђевић. - [1. изд.]. - Ниш : Филозофски факултет, 1996 (Ваљево : Баљевска штампарија). - XVIII, 392 стр. : граф. прикази ; 24 cm

На насл. стр.: Филозофски факултет Ниш, Факултет за физичку хемију Београд. - Тираж 300. - Библиографија: стр. 389-392.

(Брош.)
541.49:541.122(075.8)

COBISS.SR-ID 48983052


4.

IGOV, Rangel, 1937-
    Analitička hemija : teorijski osnovi / Rangel Igov. - [1. izd.]. - Niš : Filozofski fakultet, 1997 (Niš : Prosveta). - 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet-studijska grupa Hemija. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 243-245.

ISBN 86-7379-039-5 (broš.)
543(075.8)

COBISS.SR-ID 123486727


5.

PECEV, Todor, 1943-
    Титриметријске методе анализе / Тодор Пецев, Јелица Перовић. - [1. изд.]. - Ниш : Филозофски факултет : Дуванска индустрија, 1997 (Ниш : Просвета). - 114 стр. : граф. прикази ; 24 cm.

Тираж 200. - Библиографија: стр. 99-100.

ISBN 86-7379-038-7
543.24(075.8)

COBISS.SR-ID 123472135


6.

MILJKOVIĆ, Milena N., 1960-
    Gravimetrijske metode analize  / Milena N. Miljković, Ranko M. Simonović, Vesna P. Stankov-Jovanović. - 1. izd. - Niš : Studentski kulturni centar, 2000 (Niš : Studentski kulturni centar). - 260 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 226. - Registar.

(Karton.)
543.21.062(075.8)

COBISS.SR-ID 88092940


7.

ALEKSOVSKI, V. B.
    Hemija čvrstih materija / V. B. Aleksovski ; redaktor Milovan Purenović ; [prevod s ruskog Milovan Purenović, Dragana Mitić-Stojanović, Dušanka Olujić]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2000 (Vranje : Zenit). - 227 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prevod dela: Himija tverdyh veščestv / V. B. Aleksovskij. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. [228-230].

(Broš.)
54-16(075.8)
544.22/.23(075.8)

COBISS.SR-ID 84535308


8.

 NIKOLIĆ, Nikola D., 1958-
    Nestanak dinosaurusa: vanadijum i bakar / Nikola D. Nikolić. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2000 (Beograd : Udruženje Nauka i društvo). - 107 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Dissertatio ; 117)

Monografija je preuređena dok. disert. "Vanadijum i fizičkohemijski uslovi sedimentacije", odbranjena na Fil. fak. u Nišu, 1999. god. - Tiraž 500. - Slika autora. - Beleška o delu i autoru na kor. - Bibliografija: str. 91-99. - Registar. – Abstract ; Summary: The extinction of Dinosaurs - vanadium and copper.

ISBN 86-7244-188-5 (broš.)
550.47(489)

COBISS.SR-ID 167278343


9.

 KVANTITATIVNA analitička hemija : zbirka zadataka / Todor Pecev ... [et al.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2002 (Niš : Morava). - 197 str. ; 24 cm

Tiraž 300.

ISBN 86-83481-08-5 (broš.)
543.062(075.8)

COBISS.SR-ID 1024065513


10.

 PURENOVIĆ, Milovan, 1945-
    Osnovni principi i procesi u industrijskoj hemiji / Milovan Purenović, Aleksandar Bojić. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2005 (Niš : Punta). - 304 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. [305].

ISBN 86-85227-43-7 (broš.)
66.02/.09(075.8)

COBISS.SR-ID 127310348

Datoteka za preuzimanje  


11.

 Purenović, Milovan
    Odabrana poglavlja neorganske i organske hemijske tehnologije / Milovan Purenović, Milena Miljković. - 1. izd. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2005 (Niš : Punta). - 382 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. [383].

ISBN 86-83481-26-3 (broš.)
66(075.8)

COBISS.SR-ID 122438412

Datoteka za preuzimanje  


12.

RANČIĆ, Sofija, 1960-
    Metodika nastave hemije sa metodologijom : za studente hemije / Sofija Rančić, Tatjana Anđelković. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Sven). - 129 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 121-128.

ISBN 978-86-83481-40-8 (broš.)
371.3::54(075.8)
001.8:54(075.8)

COBISS.SR-ID 141454348


13.

PALIĆ, Radoslav
    Organska hemija / Radosav Palić, Nebojša Simić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Grafis). - VI, 425 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 411. - Registar.

ISBN 978-86-83481-38-5 (broš.)
547(075.8)

COBISS.SR-ID 139483148


14.

STOJANOVIĆ, Gordana, 1960-
    Organska stereohemija / Gordana Stojanović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet : G. Stojanović, 2007 (Niš : Grafis). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Beleška o autoru na kor. - Tiraž 150. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 210. - Registar.

ISBN 978-86-83481-35-4 (broš.)
544.12(075.8)

COBISS.SR-ID 141518604


15.

 BOJIĆ, Aleksandar, 1966-
    Praktikum za vežbe iz industrijske hemije / Aleksandar Bojić, Aleksandra Zarubica. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2007 (Niš : Sven). - 128 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-83481-47-7 (broš.)
66.02/.09(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 144123916


16.

ŽIVANOVIĆ, Valentina, 1965-
    Osnovi  biohemije / Valentina Živanović, Danijela Kostić. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Niš : Punta). - 270 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 265. - Registar.

ISBN 978-86-83481-54-5 (broš.)
577.1(075.8)

COBISS.SR-ID 149790988


17.

 PREMOVIĆ, Pavle I., 1940-
    Osnovi hemijske veze / Pavle I. Premović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008 (Niš : Unigraf). - 155 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 4-5.

ISBN 978-86-83481-55-2 (karton)
544.14(075.8)


18.

RANČIĆ, Sofija, 1960-
    Analitička hemija životne sredine / Sofija Rančić, Tatjana Anđelković. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Osa-Nova). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 50. - Prilozi: str. 111-142. - Bibliografija: str. 105-109.

ISBN 978-86-83481-74-3 (broš.)
54 : 502.17(075.8)
502.5:543(075.8)

COBISS.SR-ID 175347212


19.

KOSTIĆ, Danijela, 1969-
    Nobelove nagrade u hemiji / Danijela Kostić. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Osa-nova). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 147-148.

ISBN 978-86-83481-78-1 (broš.)
06.05NOBEL::54(075.8)
54:929(075.8)

COBISS.SR-ID 180801548


20.

 KOORDINACIONA hemija : osnovi, vežbe, drugi oblici nastave / Ružica S. Nikolić ... [et al.]. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Unigraf-x-copy). - 372 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 363-364. - Registar.

ISBN 978-86-83481-73-6 (broš.)
544.1(075.8)

COBISS.SR-ID 174998028


21.

 ZARUBICA, Aleksandra, 1975-
    Praktikum iz hemije i tehnologije materijala / Aleksandra Zarubica, Marjan Ranđelović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Sven). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Serija Pomoćni udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 70. - Bibliografija: str. 119-123.

ISBN 978-86-6275-007-5 (karton)
542(075.8)(076)
66.017/.018(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 202536204


22.

  GLIŠIN, Đorđe, 1942-2007
    Organska sinteza : principi, koncepti, retroanaliza, sintoni / Đorđe Glišin, Goran Petrović, Biljana Arsić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf-x-copy). - 220 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Tiraž 120. - Bibliografija: str. 220.

ISBN 978-86-6275-017-4 (karton.)
547:542.913(075.8)
66.091.3(075.8)

COBISS.SR-ID 198178060


23.

 NIKOLIĆ, Ružica S., 1952-
    Elementi mineralogije za studente hemije : osnovi, vežbe i drugi oblici nastave / Ružica S. Nikolić, Nenad S. Krstić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Nais print design). - 141 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM). - (Serija Pomoćni udžbenik / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Štampana elektronska prezentacija. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 141.

ISBN 978-86-6275-028-0
548/549(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 210877964


24.

NIKOLIĆ, Nikola D., 1958-
    Osnovi neorganske hemije / Nikola D. Nikolić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Nais print design). - VIII, 426 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Serija Udžbenici / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Tiraž 70. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 423. - Registar.

ISBN 978-86-6275-032-7
546(075.8)

COBISS.SR-ID 210874892


BIOLOGIJA I EKOLOGIJA


1.

NAJMAN, Stevo
    Biologija ćelije : praktikum sa radnom sveskom / Stevo Najman, Perica Vasiljević. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, [19--] (Niš : [ s. n.]). -  82 str. : graf. prikazi ; 26 cm
Stv. nasl. preuzet sa kor. – Na kor. podnasl: praktikum sa radnom sveskom. – Podaci o autorima preuzeti sa kor. -  Na vrhu nasl. str.: Odsek za biologiju sa ekologijom. -
(Broš.)
576.3(075.8)(076)


2.

MIHAJLOV-Krstev, Tatjana
    Praktikum iz algologije i mikologije / Tatjana Mihajlov-Krstev. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, [19--] (Niš : [ s. n.]). - 119 str. : graf. prikazi ; 26 cm
 Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Odsek za biologiju sa ekologijom.
(Broš.) 
561.26/.27(075.8)(076)

561.28(075.8)(076)

3.

МЕТОДОЛОГИЈА формирања ентомолошке збирке : поводом изложбе "Дневни лептири Балканског полуострва" : збирка др Предрага Јакшића / аутор текста и цртежа Предраг Јакшић ; аутор фотографија Шандор Лукач. - Нови Сад : Завод за заштиту природе Србије, 2000(Београд : Графокомерц). - 26  стр. : граф. прикази ; 24 cm   
Тираж 300.
(Broš.)

56:001.8(075.8)

4.

SIMPOZIJUM o flori Jugoistočne Srbije i susednih područja sa međunarodnim učešćem (7 ; 2002 ; Dimitrovgrad)
    [Zbornik rezimea = Резюмета = Abstracts] / 7. simpozijum o flori Jugoistočne Srbije i susednih područja sa međunarodnim učešćem, Dimitrovgrad, 2002. ; [organizatori Prirodno-matematički fakultet u Nišu ... et al.]. - [S. l. : s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 129 str. ; 21 cm

Gl. stv. nasl. preuzet sa kor. - Na kor.: Симпозий за флора на югоисточна СЪрбия и сЪседните региони = Simposium of the flora of southeastern Serbia and neigborhood regions. - Registar.

581.9(497.11)(048)

COBISS.SR-ID 112996364


5.

MITROVIĆ, Tatjana, 1969-
    Selektivni amfotropni retrovirusi za gensku terapiju tumora / Tatjana Mitrović. - Beograd : Stručna knjiga, 2003 (Beograd : Stručna knjiga). - 129 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 107-128.

578.5:616-006
577.2

COBISS.SR-ID 1024374505


6.

JAKŠIĆ, Petar, 1950-
    Црвена књига дневних лептира Србије : Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea / Предраг Јакшић ; [цртежи Предраг Јакшић ; карте Марјан Никетић ; фотографије Шандор Лукаћ ... и др.]. - [1. изд.]. - Београд : Завод за заштиту природе Србије, 2003 (Београд : Хелета). - 198 стр. : илустр. ; 30 cm

На спор. насл. стр.: Red Data Book of Serbian Butterflies. - Делимично упор. текст. на срп. и енгл. језику. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 187-190. - Summary: Red Data Book of Serbian Butterflies. - Регистар.

ISBN 86-80877-03-4 (картон са омотом)
502.211:595.78(497.11)

COBISS.SR-ID 104857356


7.

JABLANOVIĆ, Miodrag
    Uvod u ekotoksikologiju / M.[Miodrag] Jablanović, P.[Predrag] Jakšić, K.[Katica] Kosanović. - Priština [i. e.] Kosovska Mitrovica : Univerzitet, 2003 (Beograd : Heleta). - 571 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet. - Tiraž 350. - Bibliografija: str. 556-563. - Registar.

ISBN 86-7412-024-5 (broš.)
502/504(075.8)

COBISS.SR-ID 102249228


8.

JAKŠIĆ, Predrag, 1950-
    Preliminarna bibliografija o prirodi karpatske Srbije / Predrag Jakšić, Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović. - Bor : Društvo mladih istraživača, 2004 (Bor : Bakar). - 118 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [119-120].

ISBN 86-84155-16-5 (broš.)
016:55(497.11-11)
016:574.1(497.11-11)

COBISS.SR-ID 119462412


9.

RANĐELOVIĆ, Vladimir, 1965-
    Botanika / Vladimir Ranđelović. - Niš : Biološko društvo "Dr Sava Petrović" : Punta, 2005 (Niš : Punta). - VI, 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 144.

ISBN 86-85227-41-0 ( karton)
58(075.8)

COBISS.SR-ID 126745612


10.

SYMPOSIUM on flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (8 ; 2005 ; Niš)
    Abstracts = Apstrakti / 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, 20.-24.06.2005 = 8. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, 20.-24.06.2005 ; [urednik] Novica Ranđelović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2005 (Niš : "27. avgust"). - 150 str. ; 22 cm
Tiraž 200. - Test na srp. i engl. jeziku. - Registar.
58(497.1)(063)(048)
COBISS.SR-ID 24065581             


11.

RANĐELOVIĆ, Vladimir, 1965-
    Praktikum iz botanike. 1, Anatomija i morfologija biljaka / Vladimir Ranđelović, Marina Jušković, Bojan Zlatković. - Niš : Biološko društvo "Dr Sava Petrović" : Punta, 2006 (Niš : Punta). - I, 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Na kor.: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 103.

ISBN 86-85227-69-0 (broš.)
58(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 134412556


12.

MILANKOV, Vesna, 1967-
    Metodologija naučno-istraživačkog rada u biološkim disciplinama / Milankov Vesna, Jakšić Predrag. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, 2006 (Petrovaradin : Simbol). - X, 257 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Registar bioloških bibliografija i biografija biologa: str. 232-242 ; Registar rečnika biološke terminologije: str. 243-247. - Bibliografija: str. 248-255. - Registar.

ISBN 86-7031-075-9 (broš.)
57:001.891(075.8)

COBISS.SR-ID 217878279


13.

MITROVIĆ, Tatjana, 1969-
    Praktikum iz biohemije : za studente Biologije / Tatjana Mitrović. –[ 1. izd.]. - Beograd : Sven : Naučna knjiga, 2007 (Niš : Sven). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 188.

ISBN 978-86-7746-109-6 (Sven; broš.)
577.1(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 143651596


14.

SYMPOSIUM on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (9 ; 2007 ; Niš)
     Abstracts = Apstrakti / 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, 2007 = 9. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, 2007 ; [editor] Vladimir Ranđelović. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society "Dr Sava Petrović" = Biološko društvo "Dr Sava Petrović", 2007 (Niš : Punta). - 97 str. ; 22 cm
Tiraž 100. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Registar.
(Broš.)
58(497.1)(063)(048)
COBISS.SR-ID 27448877

         


15.

ODABRANA područja za dnevne leptire : put za ostvarenje zaštite prirode u Srbiji = Prime Butterfly Areas in Serbia : a tool for nature conservation in Serbia / urednik, edited by Predrag Jakšić. - Beograd : HabiProt, 2008 (Beograd : Radunić). - 223 str. : ilustr. ; 25 cm

Kor. nasl.: Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji. -  Uporedo engl. i srp. tekst. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 222-223.

ISBN 978-86-912033-0-6 (karton)
595.78(497.11)

COBISS.SR-ID 153004300


16.

MIHAJLOV-Krstev, Tatjana
    Radna sveska iz mikrobiologije / Tatjana Mihajlov-Krstev. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008(Niš : [ s. n.]). - 109 str. : graf. prikazi ; 26 cm
Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Odsek za biologiju sa ekologijom. – Bibliografija: str. 109.
(Broš.) 
579(075.8)(076) 


17.

KIĆOVIĆ, Dragomir M., 1953-
    Osnove zaštite i unapređenja životne sredine / Dragomir M. Kićović, Predrag N. Jakšić, Dušan T. Kićović. - 4., dopunjeno i prošireno izd. - Kosovska Mitrovica : Univerzitet u Prištini ; Beograd : Visoka turistička škola strukovnih studija, 2012 (Kraljevo : Ofset pres). - 342 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 325-335. - Registar.

ISBN 978-86-7412-056-9
502(075.8)
502/504(497.11+497.16)(075.8)

COBISS.SR-ID 188575756


18.

RANĐELOVIĆ, Vladimir N., 1965-
    Flora i vegetacija Vlasinske visoravni / Vladimir N. Ranđelović, Bojan K. Zlatković. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2010 (Niš : Punta). - IV, 448 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str.: Odsek za biologiju i ekologiju. - Tekst štampan delimično dvostubačno. - Tiraž 500. - Summary: Flora and Vegetation of Vlasina Plateau. - Bibliografija: str. 434-448.

ISBN 978-86-83481-63-7 (karton)
581.9(497.11)
581.55(497.11)

COBISS.SR-ID 174604812


19.

SYMPOSIUM on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, (10 ; 2010 ; Vlasina)
    Abstracts = Apstrakti / 10th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, Vlasina, 17 to 20 June 2010 ; [editor] Vladimir Ranđelović. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society "Dr Sava Petrović" = Biološko društvo "Dr Sava Petrović", 2010 (Niš : Punta). - 132 str. ; 22 cm
Na kor.: 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Vlasinsko jezero, 17. do 20. June 2010. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150. -  Registar.
(Broš.)
58(497.1)(063)(048)
COBISS.SR-ID 27448877

         


20.

SYMPOSIUM on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, (10 ; 2010 ; Vlasina)
    Abstracts = Apstrakti / 10th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring regions, Vlasina, 17 to 20 June 2010 ; [editor] Vladimir Ranđelović. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics = Prirodno-matematički fakultet : Biological Society "Dr Sava Petrović" = Biološko društvo "Dr Sava Petrović", 2010 (Niš : Punta). - 132 str. ; 22 cm
Na kor.: 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Vlasinsko jezero, 17. do 20. June 2010. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150. -  Registar.
(Broš.)
58(497.1)(063)(048)
COBISS.SR-ID 27448877

         


21.

JAKŠIĆ, Predrag, 1950-
    Дневни лептири Засавице : Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea / Предраг Јакшић и Ана Нахринић. - Београд : Службени гласник : Специјални резерват природе Засавица, 2011 (Београд : Гласник). - 100 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Засавица ; књ. 1)

Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 93-94. - Summary: Butterflies of the Zasavica Special Nature Reserve. - Регистар.

ISBN 978-86-519-0971-2 (СГ; брош.)
595.78(497.113)

COBISS.SR-ID 185521164


22.

РАЗВОЈ система заштите природе у Србији и његова примена на примеру дневних лептира (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) = The Development of the System of Nature Protection in Serbia and its Implementation on the Example of Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea) / Предраг Јакшић ... [и др.]. - Београд = Belgrade : Завод за заштиту природе Србије = Institute for Nature Conservation of Serbia, 2011 (Београд : Студио М). - 71 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебно издање / [Завод за заштиту природе Србије] ; бр. 23 = Special Edition / [Institute for Nature Conservation of Serbia] ; N° 23)

Тираж 500. - Речник стручних назива: стр. 63-67. - Библиографија: стр. 56-61. - Summary. - Регистар.

ISBN 978-86-80877-37-2
502.172(497.11)
574.1(497.11)
595.78(497.11)

COBISS.SR-ID 186684428


23.

MITROVIĆ, Tatjana, 1969-
    Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 1, Genomika i proteomika / Tatjana Mitrović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). - 247 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 229-247.

ISBN 978-86-83481-88-0
577.2(075.8)

COBISS.SR-ID 193321484


24.

MITROVIĆ, Tatjana, 1969-
        Osnovni principi eksperimentalne biohemije. 2, Metode izolacije, separacije i kvantifikacije nukleinskih kiselina i proteina / Tatjana Mitrović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : M kops centar). - 263 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 259-263.

ISBN 978-86-6275-002-0 (broš.)
577.112/.113.083(075.8)

COBISS.SR-ID 198738188


25.

  PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka / Vladimir Žikić ... [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. - 1. izd. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2012 (Niš : Abak). - 305 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tiraž 150. - Registar. 
ISBN 978-86-6275-005-1
592/595(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 193843980


26.

KIĆOVIĆ, Dragomir M.
    Osnove zaštite i unapređenja životne sredine / Dragomir M. Kićović, Dragana L. Vujanović, Predrag N. Jakšić. - 3. prerađeno i prošireno izd. - Kosovska Mitrovica : Univerzitet u Prištini ; Beograd : Visoka turistička škola strukovnih studija, 2008 (Kraljevo : Ofset pres). - 343 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 329-338. - Registar.

ISBN 978-86-7412-049-1 (karton)
502(075.8)
502/504(497.11+497.16)(075.8)

COBISS.SR-ID 150251788


27.

STOJIČIĆ, Dragana, 1967-
    Praktikum iz fiziologije biljaka / Dragana Stojičić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X - Copy). - 97 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Serija Pomoćni udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 97.
ISBN 978-86-6275-016-7 (karton)
581.1(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 198169868


28.

JAKŠIĆ, PREDRAG, 1950-
    Dnevni leptiri Kopaonika : (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) / Predrag Jakšić i Ana Nahirnić. - Kopaonik : Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik", 2013 (Beograd : MCO). - 178 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiraž 1.000. – Kor. nasl.: Vodič kroz faunu dnevnih leptira Kopaonika . - Bibliografija: str. 170-172. - Registri.

ISBN 978-86-83249-03-9 (broš.)
595.78(497.11)


29.

ĐORĐEVIĆ, Ljubiša B., 1961-
    Razviće životinja / Ljubiša B. Đorđević, Predrag Jakšić. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X - Copy). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 221-227. - Registar.

ISBN 978-86-6275-006-8
591.3(075.8)

COBISS.SR-ID 198170892


30.

STAMENKOVIĆ, Slaviša, 1962-
    Opšta ekologija : praktikum i radna sveska / Slaviša Stamenković, Djuradj Milošević, Jelka Crnobrnja-Isailović. - 1. izd. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Sven). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Serija Pomoćni udžbenici / [Prirodno-matematički fakultet, Niš])

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 113-115.

ISBN 978-86-6275-021-1 (broš.)
574(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 205070604


31.

JAKŠIĆ, Predrag, 1950-
    Преглед фауне дневних лептира на ширем подручју Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) : монографија / Предраг Јакшић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Свен). - 113 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Серија Монографије / [Природно-математички факултет, Ниш])

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 70. - Библиографија: стр. 102-106. - Summary: The Butterflies of Jelašnička Klisura Gorge in Eastern Serbia. - Регистри.

ISBN 978-86-6275-025-9
595.78(497.11)

COBISS.SR-ID 205065484


32.

   PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka. 1 / Vladimir Žikić ... [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. - 1. izd. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Copy Shop). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 300. - Registar.

ISBN 978-86-6275-035-8 (broš.)
592/595(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 209801740


33.

 PRAKTIKUM iz zoologije beskičmenjaka. 2 / Vladimir Žikić ... [et al.] ; [ilustracije Vladimir Žikić]. - 1. izd. - Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Niš : Copy shop). - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 149-150. - Registar.

ISBN 978-86-6275-036-5
592/595(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 211001612


34.

MARKOVIĆ, Marija S., 1970-
    Утицај пожара на флору планине Видлич / Марија Марковић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2014 (Ниш : Nais print design). - 314 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Серија Монографије / [Природно-математички факултет, Ниш])

Тираж 100. - Библиографија: стр. 309-314.

ISBN 978-86-6275-033-4 (картон)
581.9(497.11)
630*434(497.11)

COBISS.SR-ID 211021068


GEOGRAFIJA


1.

ČVORO, Jovan
    Географија Југославије / Јован Чворо и Петар Голубовић. - Ниш : Природно-математички факултет, 2001 (Књажевац : Ласер). - 473 стр. : илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 150. - Библиографија: стр. 471-473.

ISBN 86-83481-01-8 (брош.)
911(497.1)(075.8)

COBISS.SR-ID 91441420


2.

KICOŠEV, Saša
    Регионална географија Африке / Саша Кицошев, Петар Голубовић. - [1. изд.]. - Ниш : Природно-математички факултет, 2002 (Ниш : Bona Fides). - 488 стр. : илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 150. - Библиографија: стр. 485-486.

(Брош.)
913(075.8)

COBISS.SR-ID 180086279


3.

MANOJLOVIĆ, Predrag
         Математичка географија / Предраг Манојловић. – Београд : Географски факултет, 2003 (Београд : Јантар група). - 201 стр. : илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Београду. – Фусноте уз текст. - Тираж 250. - Библиографија: стр. 201. - Регистар.

(Брош.)
523/524(075.8)
528.2(075.8)


COBISS.SR-ID 87312140

4.

МАNOJLOVIĆ, Predrag
    Практикум из геоморфологије / Предраг Манојловић, Славољуб Драгићевић. - Београд : Географски факултет, 2003 (Београд : Јантар група). - 162 стр. : граф. прикази ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Београду. - Библиографија: стр. 160-162.

ISBN 86-82657-23-6 (брош.)
551.4(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 102398476


5.

PETROVIĆ, Dragutin   
    Geomorfologija / Dragutin Petrović, Predrag Manojlović. - Beograd : Geografski fakultet, 2003 (Beograd : Forma). - 492 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 481-482. - Registar.

ISBN 86-82657-32-5 (broš.)
551.4(075.8)
551.2/.3(075.8)

COBISS.SR-ID 105905420


6.

FILIPOVIĆ, Ivan, 1959-   
    Картографско генералисање водотока / Иван М. Филиповић. - Ниш : Природно-математички факултет, 2004 (Крушевац : Симграф). - 187 стр. : илустр. ; 28 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу, Одсек за географију. - Тираж 300. - Библиографија: стр. 184-187.

ISBN 86-83481-11-5 (брош.)
528.914(282.243.744)
528.931(282.243.744)

COBISS.SR-ID 112173580


7.

DRAGOVIĆ, Ranko, 1964-
    Polimlje : priroda, turizam, održivi razvoj / Ranko Dragović. - 1. izd. - Beograd : Srpsko geografsko društvo, 2004 (Beograd : Cicero). - 175 str., [5] listova s kartama : ilustr. ; 24 cm + ispravke grešaka ([1] list)

Tiraž 500. - O autoru: str. 175. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: 167-173.

ISBN 86-82751-16-X (broš.)
338.48(497.16 Polimlje)
502.131.1(497.16)


8.

 ODABRANI izvori za opštu istoriju novog veka / [priredili] Marko Atlagić, Zoran Đorđević. - Niš : Centar za balkanske studije : Punta, 2005 (Niš : Punta). - 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. pored mesta izdavanja i: Beograd. - Tiraž 300. - Str. 5: Predgovor / Marko Atlagić, Zoran Đorđević. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 223-225.

ISBN 86-85227-21-6 (Punta; broš.)
94(100)"1492/1914"(082.2)

COBISS.SR-ID 122443788


9.

NIKOLIĆ, Radmilo, 1947-   
    Ekonomika i organizacija preduzeća / Radmilo Nikolić, Vidoje Stefanović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, Odsek za geografiju i turizam, 2005. - 202 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. – Fusnote uz tekst. - Beleške o autorima na kor. - Bibliografija: str. 197-200.

ISBN 86-83481-26-3 (broš.)
658(075.8)
005.1(075.8)

COBISS.SR-ID 532829078


10.

IVANOVIĆ, Radomir
    Rečnik osnovnih meteoroloških pojmova / Radomir Ivanović, Jasmina Janjić. - Kosovska Mitrovica : Gradska biblioteka "Vuk Karadžić", 2005 (Raška : Gramis). - 94 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Koreni / [Gradska biblioteka "Vuk Karadžić", Kosovska Mitrovica"] ; knj. 23)

Tiraž 300.

ISBN 86-82907-23-2 (broš.)
551.5(038)

COBISS.SR-ID 126841868


11.

RISTIĆ, Miroslav M., 1972-
    Статистика за студенте географије / Мирослав М. Ристић, Биљана Ч. Поповић, Миодраг Ђорђевић. - Ниш : Природно-математички факултет, 2006 (Ниш : "Вук Караџић"). - 184 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 200. - Библиографија: стр. 179. - Регистар.

ISBN 86-83481-32-8 (брош.)
519.2(075.8)

COBISS.SR-ID 129572364


12.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Human resources in tourism / Vidoje Stefanović ; [translation Bratislava Petrović]. - Niš : Faculty of Science and Mathematics, 2006 (Vranje : Spektar). - 124 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Ljudski resursi u turizmu. - Na vrhu nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 100. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 122-124.

ISBN 86-83481-31-X (broš.)
005.96:338.48

COBISS.SR-ID 131612428


13.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Tourism and development / Vidoje Stefanović ; [translation Bratislava Petrović]. - Niš : Faculty of Science and Mathematics, 2007 (Vranje : Spektar). - 214 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Turizam i razvoj. - Na vrhu nasl. str.: University of Niš. - Tiraž 100. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 213-214.

ISBN 86-83481-36-0 (broš.)
338.48
338.1

COBISS.SR-ID 136773132


14.

BURIĆ, Dragan
    Klima Podgorice / Dragan Burić, Radomir Ivanović, Luka Mitrović ; [fotografije Dragan Burić, Đorđe Tomić ; prevod zaključka Ivana Pavićević]. - Podgorica : Hidrometeorološki zavod Crne Gore, 2007 (Nikšić : Kolo). - 102 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 87-88. - Summary: Podgorica Climate.

ISBN 978-9940-9101-0-5 (broš.)
551.582(497.16)

COBISS.SR-ID 12312848


15.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-  
    Menadžment ljudskih resursa u uslovima globalizacije / Vidoje Stefanović, Miroslav Milutinović. - Niš : Sven, 2008 (Niš : Sven). - 503 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 499-503.

ISBN 978-86-7746-129-4 (broš.)
005.96:316.32(075.8)

COBISS.SR-ID 146738188


16.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Менаџмент људских ресурса у туризму / Видоје Стефановић, Слободан Благојевић. - Нови Сад : Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2009 (Тузла : Printcom). - 516 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 100. - Фусноте уз текст. - Библиографија: стр. 511-516.

ISBN 978-86-7031-201-2 (брош.)
338.48:005.96(075.8)

COBISS.SR-ID 239587335


17.

FILIPOVIĆ, Ivan M., 1959-
    Основи картографије са топографијом / Иван М. Филиповић, Бобан Милојковић. - Ниш : Природно- математички факултет, 2010 (Niš : M KOPS centar). - 323 стр., 16 листова са таблама : илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 300. - Библиографија: стр. 317-323.

ISBN 978-86-83481-68-2 (картон)
528.9(075.8)

COBISS.SR-ID 173981196


18.

 STEFANOVIĆ, Vidoje, 1951-
    Ekonomika turizma / Vidoje Stefanović, Živorad Gligorijević. - Niš : Sven, 2010 (Niš : Sven). - 294 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 250. - Ekonomsko-turistički rečnik: str. 273-288. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 289-294.

ISBN 978-86-7746-245-1 (broš.)
338.486(075.8)

COBISS.SR-ID 178150668


19.

 STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Turistički menadžment / Vidoje Stefanović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Prirodno matematički fakultet, 2010 (Niš : M Cops centar). - 364 str. ; 30 cm : graf. prikazi

Tiraž 500. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 360-364.

ISBN 978-86-83481-18-7 (broš.)
005:338.48(075.8)
005.5(075.8)

COBISS.SR-ID 173326092


20.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Kadrovska raskršća srpskog agrara : [monografija] / Vidoje Stefanović, Dejan Grujić, Boško Vojnović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet Univerziteta, 2011 (Smederevska Palanka : Digital dizajn). - 207 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 300. – Podnasl. preuzet sa kor. - Beleška o autorima na kor. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 199-207.

ISBN 978-86-83481-82-8 (broš.)
631.1(497.11)
658.3:631(497.11)

COBISS.SR-ID 184256780


21.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Nacionalna ekonomija : za studente geografije / Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2011 (Niš : M cops centar). - 205 str. : graf. prikazi  ; 30 cm

Tiraž 200. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 202-205.

ISBN 978-86-83481-84-2 (broš.)
338.1(497.11)(075.8)
330(497.11)(075.8)

COBISS.SR-ID 186526476


22.

DRAGOVIĆ, Ranko, 1964-
    Metodika nastave geografije / Ranko Dragović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet Univerziteta, 2012 (Niš : M kops centar). - 270 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 264-270.

ISBN 978-86-6275-001-3 (broš.)
371.3::91(075.8)

COBISS.SR-ID 191195404


23.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Menadžment prirodnih resursa : monografija / Vidoje Stefanović, Radmilo Nikolić. - 1. izd. - Niš : Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet , 2012 (Niš : M cops centar). - 213 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 209-213.

ISBN 978-86-6093-036-3 (broš.)
330.15(497.11)
005(497.11)

COBISS.SR-ID 186969100


24.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Marketinške aktivnosti u turističkoj privredi : (monografija) / Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović. - Beograd : Geografski fakultet, 2012 (Niš : Mcops). - 211 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 208-211.

ISBN 978-86-82657-96-5 (broš.)
338.487:659.1(075.8)

COBISS.SR-ID 188931596


25.

VOJNOVIĆ, Boško, 1960-
    Razvojni aspekti turističke delatnosti : monografija / Boško Vojnović, Drago Cvijanović, Vidoje Stefanović. - Beograd : Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012 (Beograd : Dis public). - 237 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 229-237.

ISBN 978-86-6269-008-1 (broš.)
338.48
005:338.48

COBISS.SR-ID 191950092


26.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1951-
    Lavirinti menadžmenta : monografija / Vidoje Stefanović, Drago Cvijanović, Boško Vojnović. - Beograd : Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012 (Beograd : Dis public). - 488 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 477-488.

ISBN 978-86-6269-009-8 (broš.)
005

COBISS.SR-ID 192267788


27.

RANĐELOVIĆ, Jovica, 1948-
    Вежбања у дидактици и методици наставе географије / Јовица Ранђеловић, Ранко Драговић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2013 (Ниш : Unigraf X-copy). - 179 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Серија Помоћни уџбеници / Природно-математички факултет, Ниш)

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 150. - Библиографија: стр. 176-179.

ISBN 978-86-6275-009-9 (картон)
37.02(075.8)(076)
371.3::51(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 198168844


28.

ZDRAVKOVIĆ, Dušan, 1945-
    Diskriminacija cenama na tržištu avio-saobraćaja / Dušan Zdravković, Jelena Petrović. - 1. izd. monografije. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X-copy). - III, 146 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Serija Monografija nacionalnog značaja / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 150. – Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 131-141.

ISBN 978-86-6275-004-4 (karton)
338.51
338.534:656.7

Datoteka za preuzimanje  


29.

STEFANOVIĆ, Vidoje, 1952-
    Menadžment prirodnih resursa u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije : monografija / Vidoje Stefanović, Tatjana Đekić, Selim Šaćirović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf). - 228 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 70. - Fusnote uz tekst. - Bibliografija: str. 221-228.

ISBN 978-86-6275-010-5 (karton.)
330.15(497.11-12)
005(497.11-12)

COBISS.SR-ID 198084108


30.

RADIVOJEVIĆ, Aleksandar, 1977-
    Практикум из регионалне географије II / Александар Радивојевић. - 1. изд. - Ниш : Природно-математички факултет, 2013 (Ниш : Unigraf X-copy). - 58 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Серија Помоћни уџбеници / Природно-математички факултет, Ниш)

На насл. стр.: Универзитет у Нишу. - Тираж 100. - Библиографија: стр. 58.

ISBN 978-86-6275-014-3 (картон)
913(6/9)(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 198169356


31.

ŠAĆIROVIĆ, Selim, 1958-
    Urbana transformacija Novog Pazara / Selim Šaćirović. - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2013 (Niš : Unigraf X-copy). - 243 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Serija Monografije / Prirodno-matematički fakultet, Niš)

Na nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 70. – Fusnote uz tekst.

ISBN 978-86-6275-018-1 (karton.)
711.1/.4(497.11)

COBISS.SR-ID 198178316


ČASOPISI


1.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1987, knj. 1(11)-1993. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Nastavlja se kao: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


2.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1988, knj. 2. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Nastavlja se kao: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


3.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1989, knj. 3. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Наставља се као: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


4.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1990, knj. 4. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Наставља се као: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


5.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1991, knj. 5. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Наставља се као: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


6.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.erija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1992, knj. 6. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Наставља се као: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


7.

ZBORNIK radova Filozofskog fakulteta u Nišu.Serija, Matematika / glavni i odgovorni urednik Gligorije Zaječaranović. - 1992, knj. 6, br. 2. - Niš : Filozofski fakultet, 1987-1993. - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engleskom jeziku. - Наставља се као: Filomat

ISSN 0353-1325 = Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika
51

COBISS.SR-ID 16353538


8.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 7 (1993)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1993- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


9.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 8 (1994)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1994- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


10.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 9:1 (1995)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1995- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


11.

KONFERENCIJA Filomat '94 Geometrija, računarstvo i informatika (1994 ; Niš)Konferencija Filomat '94 Geometrija. Računarstvo i informatika / urednici S. Minčić i Lj. Kocić. - Niš : Faculty of Philosophy, 1995 (Niš : Prosveta). - [VI], 117-384 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Filomat : a continuation of Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija matematika, ISSN 0354-5180 ; 9:2 (1995))

Kor. stv. nasl.: Conference Filomat '94 Geometry & Computer Science. - Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. - Na vrhu kor.: University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Mathematics. - Prema uvodnoj napomeni, Konferencija je održana u Nišu, 22-24. oktobra, 1994. - Tekst na engl. - Produžna pag. - Tiraž 1.000. - Literatura uz svaki rad

((Broš.))
514(082)
519.68:004.4(082)(063)(048)
COBISS.SR-ID 47513346


12.

INTERNATIONAL Conference on Algebra, Logic and Discrete Mathematics (1995 ; Niš)International conference on Algebra, Logic & Discrete Mathematics : abstract : Niš, April 14-16, 1995 / urednici S. Bogdanović...[et al.]. - Niš : Faculty of Philosophy, 1995 (Niš : DIN Fabrika duvana). - v, 127 str. ; 22 cm. - (Filomat : a continuation of Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija matematika, ISSN 0354-5180 ; 9:3 (1995))

Kor. stv. nasl.: Algebra Logic Discrete Mathematics. - Na vrhu nasl. str.: Faculty of Economics Niš, Faculty of Philosophy Niš, Mathematical Institute SANU Beograd. - Na vrhu kor.: Faculty of Economics Niš, Faculty of Philosophy Niš, Mathematical Institute SANU Beograd. - Prema uvodnoj napomeni, Konferencija je održana u Nišu, 14-16 aprila, 1995. - Tekst na engl. i rus. - Lat. i ćir. - Bibliografija uz svaki rad

((Broš.))
51(082)(063)(048)

COBISS.SR-ID 1024948969


13.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 10 (1996)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1996- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


14.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 11 (1997)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1997- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


15.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 12:1 (1998)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1998- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


16.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 12:2 (1998)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1998- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


18.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 13 (1999)- . - Niš : Filozofski fakultet, 1999- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399


19.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 14 (2000)- . - Niš : Filozofski fakultet, 2000- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


20.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 15 (2001)- . - Niš : Filozofski fakultet, 2001- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


21.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 17 (2003)- . - Niš : Filozofski fakultet, 2003- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


22.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Vol. 18 (2004)- . - Niš : Filozofski fakultet, 2004- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - glavni urednik Ljubiša Kočinac urednici Stojan Bogdanović...[et al.]. – Izdavač Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet = University of Niš, Faculty of Philosophy. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


23.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 20:1 (2006)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2006- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


24.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 20:2 (2006)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2006- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


25.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 21:1 (2007)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


26.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 21:2 (2007)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2007- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


27.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 22:1 (2008)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


28.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 22:2 (2008)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


29.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 23:1 (2009)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2009- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


30.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 23:2 (2009)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2009- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


31.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 24:2 (2010)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


32.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 24:3 (2010). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


33.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 24:4 (2010). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2010- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


34.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 25:1 (2011). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2011- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


35.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 25:2 (2011). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2011- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


36.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 25:3 (2011). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2011- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


37.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:1 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


38.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:2 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


39.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:3 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


40.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:4 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


41.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:5 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


42.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 26:6 (2012). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2012- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


43.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 28:1 (2014). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: od 2015. Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


44.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 28:2 (2014). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


45.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 28:3 (2014). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


46.

FILOMAT/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet = Faculty of Sciences and Mathematics,. - Vol. 28:4 (2014). - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2014- (Niš : Prosveta). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.pmf.ni.ac.rs/filomat.

- Godišnje. - Urednici: Vladimir Rakočević, Dragan S. Đorđević. - Izdavač Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš. - Štamparija Atlantis, Niš. - Je nastavak: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Serija Matematika = ISSN 0353-1325

ISSN 0354-5180 = Filomat
51

COBISS.SR-ID 102395399

Broj dostupan na ovom linku.


47.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2009- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


48.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 1, no. 2 (2009)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2009- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


49.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 2, no. 1 (2010)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2010- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


50.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 3, no. 1 (2011)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2011- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


51.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 3, no. 2 (2011)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2011- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


52.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 4, no. 1 (2012)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2012- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


53.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 4, no. 2 (2012)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2012- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


54.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 5, no. 1 (2013)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2013- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


55.

FUNCTIONAL Analysis, Approximation and Computation/ editor in chief Dragan S. Đorđević. - Vol. 5, no. 2 (2013)- . - Niš : University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2013- ([Niš : Sven]). - 24 cm

Polugodišnje. - Podatak o štampariji iz CIP-a. - Opis prema br. 1 (2009)

ISSN 1821-410X = Functional Analysis, Approximation and Computation
51

COBISS.SR-ID 172592140

Broj dostupan na ovom linku.


56.

MATEMATIKA i informatika: časopis za popularizaciju matematike i informatike. - Br. 1, sv. 1/2 (nov. 2008)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2008. - 24 cm

Numeracija godišta zamenjena numeracijom broja. - Nastavlja se kao: Matematika i informatika (Online) = ISSN 2334-9557

ISSN 2334-9549 = Matematika i informatika
51

COBISS.SR-ID 203364876

Broj dostupan na ovom linku.


57.

MATEMATIKA i informatika: časopis za popularizaciju matematike i informatike. - Br. 1, sv. 3 (april 2009)- . - Niš : Prirodno-matematički fakultet, 2009. - 24 cm

Numeracija godišta zamenjena numeracijom broja. - Nastavlja se kao: Matematika i informatika (Online) = ISSN 2334-9557

ISSN 2334-9549 = Matematika i informatika
51

COBISS.SR-ID 203364876

Broj dostupan na ovom linku.